Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/202/16 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Będzińskiego

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala:

§ 1. 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następującą drogę:

L.p.

Sołectwo

Nr działki

Położenie

Długość w km.

Nr KW/Właściciel

1.

Rogoźnik

2235/5

2235/6

Od drogi gminnej ul. Podmiedze w kierunku północnym - zasób mieszkaniowy

0,200

KA1B/00047833/2

Gmina Bobrowniki

KA1B/00015837/7

Gmina Bobrowniki

2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wskazanej w ust. 1 określa stanowiący integralną część uchwały załącznik mapowy w skali 1:2000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Binko


Załącznik do Uchwały Nr XVI/202/16
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe