Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/366/16 Rady Miasta Chorzów

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz.157), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.4 otrzymuje następujące brzmienie:

Warunkiem przyznania dotacji na dany rok jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5";

2) § 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 400 zł miesięcznie";

3) § 4 ust.5 otrzymuje następujące brzmienie:

Rozliczenie dotacji następuje w okresach rocznych. Podmioty, o których mowa w § 1 ust.1 zobowiązane są do przedłożenia, w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku na który została przyznana dotacja rocznego sprawozdania finansowego z wykorzystania dotacji".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe