Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/370/16 Rady Miasta Chorzów

z dnia 31 marca 2016r.

o zmianie uchwały Nr XXXVIII/706/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art.1 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz.987 z późn. zm.), art.9, 10, 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 t.j.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W Statucie Muzeum w Chorzowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/706/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie, wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 4 "Majątek i finanse Muzeum":

a) w § 15 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Muzeum samodzielnie dokonuje zmian w planie finansowym do momentu, gdy zmiana planu finansowego nie wymaga zmian dotacji, o których mowa w § 17".

b) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18.1. Muzeum tworzy fundusz instytucji kultury oraz fundusz rezerwowy.

2. Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla Muzeum w momencie jego utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto.

3. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza na pokrycie strat Muzeum. W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury".

c) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20.1. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza organ wykonawczy Organizatora.

2. Organizator upoważnia Dyrektora Muzeum do podjęcia decyzji co do sposobu podziału wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

3. Podział wyniku finansowego odbywać się będzie w następujący sposób: zysk netto za poprzedni rok obrotowy zwiększa fundusz rezerwowy, a strata netto pokryta zostanie z funduszu rezerwowego. W przypadku gdy strata netto będzie wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe