Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/372/16 Rady Miasta Chorzów

z dnia 31 marca 2016r.

o uchyleniu uchwały Nr IX/148/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany stawek czynszowych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta, a będących w zarządzie ZK PGM

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.1, art.40 ust.2 pkt 3 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz.296)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Uchyla się w całości uchwałę Nr IX/148/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany stawek czynszowych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta, a będących w zarządzie ZK PGM.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe