Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/ 186/16 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm) - Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XVII/159/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016, w ten sposób, że:

1. zwiększyć dochody budżetu Miasta
o kwotę 1.584.965,32 zł
słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 32/100
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. zwiększyć wydatki budżetu Miasta
o kwotę 1.590.928,35 zł
słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 35/100
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 pt."Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 wprowadzić nowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. "Wydatki majątkowe" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 pt. "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 7 w pkt 2 wpisać kwotę 1.613.551,77 zł.

8. § 8 w ust. 1 wykreslić słowa "oraz tworzenia nowych zadań majatkowych".

§ 2

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 145.181.199,92 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 146.794.751,69 zł
Deficyt 1.613.551,77 zł

- pokrywany z kredytów w wysokości 1.613.551,77 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr inż. Krzysztof Kasztura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ 186/16
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ 186/16
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/ 186/16
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/ 186/16
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/ 186/16
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/ 186/16
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe