Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/248/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.) oraz po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których średni miesięczny dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

2. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części zamieszkałej przez rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.).

§ 2

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1, w wysokości 4 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

§ 3

1. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) złożenie deklaracji DO-1 wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia,

2) przedłożenie aktualnego zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach w roku poprzednim lub ich braku wszystkich pełnoletnich mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, którego zwolnienie obejmuje,

3) pisemnego oświadczenia o dochodach w roku poprzednim lub ich braku wszystkich niepełnoletnich mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, złożonego przez ich przedstawicieli ustawowych,

4) złożenie pisemnego oświadczenia mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości o dochodach lub ich braku nie objętych zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

5) oświadczenie o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości lub części nieruchomości, której zwolnienie dotyczy.

2. W razie niemożności uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wymagane jest złożenie zaświadczenia z urzędu skarbowego za rok wcześniejszy, wraz z pisemnym oświadczeniem mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, w zakresie o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) złożenie deklaracji DO-1 wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia,

2) przedłożenie Kart Dużej Rodziny członków rodziny wielodzietnej lub dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

3) oświadczenie o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości, której zwolnienie dotyczy.

§ 4

1. Częściowe zwolnienie przysługuje w danym roku, licząc od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości wykaże, iż gospodarstwo domowe właściciela nieruchomości spełnia przesłanki, o których mowa w § 3. Dla uzyskania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w § 1 ust. 1, w kolejnym roku konieczne jest ponowne spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Wysokość dochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala się na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XIV/183/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 6655).

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe