Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/259/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 90 ust.1b, 1c, 1d i 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) oraz w związku z art. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.) po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Określić regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały oraz kryteria wyboru ofert,
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/259/2016
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
30 marca 2016 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

§ 1

Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb przeprowadzania otwartych konkursów ofert w celu wyłonienia podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które będą realizowały na terenie Miasta Jaworzna zadania wychowania przedszkolnego.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Miasta Jaworzna,

3) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Jaworzna,

4) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

§ 3

Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy.

§ 4

1. Ogłoszenie konkursu, powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania,

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w tym o planowanej wysokości dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, która będzie przysługiwała podmiotom realizującym zadanie,

3) zasadach przyznawania dotacji,

4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) sposobie i terminach składania ofert,

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.

2. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Konkurs ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Jaworznie,

3) na stronie internetowej: www.jaworzno.pl.

§ 5

Oferta podpisana przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego powinna zawierać:

1) dane dotyczące podmiotu prowadzącego wskazane w ogłoszeniu o konkursie,

2) lokalizację i adres prowadzonego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego,

3) informację o liczbie dzieci, jaką przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego planuje przyjąć w trybie rekrutacji prowadzonej w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na dany rok szkolny,

4) szczegółowy opis lokalu, w którym prowadzone jest wychowanie przedszkolne wraz z wyszczególnieniem wyposażenia poszczególnych pomieszczeń,

5) opis posiadanego placu zabaw poza budynkiem przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego,

6) oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do przestrzegania warunków określonych w art. 90 ust. 1 b lub 1 c ustawy,

7) zdjęcia budynku, placu zabaw i poszczególnych pomieszczeń przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego,

8) plan organizacji pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w planowanym okresie realizacji zadania, w tym:

a) planowana liczba oddziałów i liczba dzieci w oddziałach,

b) dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego,

c) wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,

d) informację o zajęciach dodatkowych,

9) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy,

10) wykaz stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe informacje o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska,

11) imię i nazwisko osoby kierującej przedszkolem/inną formą wychowania przedszkolnego,

12) imię i nazwisko osoby pełniącej nadzór pedagogiczny nad przedszkolem/inną formą wychowania przedszkolnego oraz informację o jej kwalifikacjach,

13) wykaz stanowisk niepedagogicznych,

14) informację o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania przedszkolnego.

§ 6

1. Prezydent ogłaszając konkurs powołuje pięcioosobową komisję konkursową, zwaną dalej "komisją".

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Prezydenta.

3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów, w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego.

4. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz rekomendacja ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

5. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu w przypadkach wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

§ 7

1. Oferty podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej.

2. W postępowaniu konkursowym odrzuca się oferty, które:

1) złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,

2) nie są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

3) nie zawierają informacji i dokumentów, o których mowa w § 5.

3. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej.

§ 8

1. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zadania przez oferenta, zgodnie z aktualnymi potrzebami zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert stosując kryteria, określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Komisja konkursowa ma prawo dokonania oględzin poszczególnych pomieszczeń przedszkola/innych form wychowania przedszkolnego, podmiotów zgłaszających ofertę w konkursie, w obecności osób prowadzących te przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego.
Z oględzin spisuje się protokół, załączony do protokołu z rozpatrzenia ofert.

4. Konkurs jest ważny w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu została złożona co najmniej jedna oferta.

§ 9

1. Każdy z członków komisji dokonuje oceny ofert przyznając punkty w skali od 0 do 10.

2. Do protokołu wpisuje się średnią liczby punktów przyznanych przez członków komisji.

3. Członkowie komisji rekomendują Prezydentowi oferty rokujące najwyższą jakość wykonania zadania.

§ 10

1. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja sporządza pisemny protokół, który zawiera:

1) listę obecności członków na posiedzeniach komisji,

2) oświadczenia członków komisji, o braku okoliczności wyłączających z prac komisji, zgodnie z § 6 ust. 5,

3) listę ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie,

4) informację podsumowującą ocenę formalną ofert,

5) informację podsumowującą ocenę merytoryczną ofert,

6) rekomendację ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

2. Protokół winien zostać podpisany przez członków komisji obecnych w czasie postępowania konkursowego.

§ 11

1. Po zakończeniu prac komisji przewodniczący niezwłocznie przekazuje Prezydentowi dokumentację konkursową.

2. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b i ust. 1c ustawy podejmuje Prezydent, w formie zarządzenia.

3. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

4. Niezwłocznie po wydaniu zarządzenia, nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych, przewodniczący komisji ogłasza wyniki konkursu.

5. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Jaworznie,

3) na stronie internetowej: www.jaworzno.pl.

6. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać nazwę i adres niepublicznych przedszkoli/niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wybranych w konkursie, a także określenie organów prowadzących te przedszkola.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/259/2016
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 marca 2016 r.

Kryteria wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego
w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Dokonując oceny ofert niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego biorących udział w konkursie, członkowie komisji biorą pod uwagę następujące kryteria:

1) powierzchnię i wyposażenie sal dydaktycznych przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci,

2) powierzchnię i wyposażenie placu zabaw przeznaczonego do dyspozycji dzieci,

3) organizację niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,

4) atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne,

6) zapewnienie przez niepubliczne przedszkole/niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego oferty edukacyjnej dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,

7) sposób zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

8) zapewnienie przez przedszkole/niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego dodatkowych zajęć realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego,

9) zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne w rejonie miasta, w którym zlokalizowane jest niepubliczne przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe