Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/155/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Koniecpolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ), art. 9 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Dom Kultury w Koniecpolu, który rozpocznie działalność od dnia 01 kwietnia 2016 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Marek Ćwiek


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/155/16
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe