Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/118/16 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U. z 2015 r., poz.1390) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krupskim Młynie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu, w pkt 1 ppkt a Rozdziału 2 Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego skreśla się słowo "socjalni".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Róża Ochman-Szyguła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe