Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 148/XVIII/2016 Rady Gminy Mykanów

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mykanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 80 ust.4 i art.90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.) Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mykanów:

1) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego;

2) niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mykanów dla jednostek, o których mowa w ust.1uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

3. Dotyczące przedszkoli publicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

4. Dotyczące przedszkoli niepublicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. ,poz.2156 z późn. zm.);

2) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w §1ust.1lub oddział przedszkolny z §1ust.3 i 4 niniejszej uchwały;

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w §1ust.1 lub oddziału przedszkolnego z §1ust.3 lub 4 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art.80 ust.2b ustawy - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mykanów, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mykanów;

2) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej, o której mowa w art.80 ust.2c ustawy - kwota równa100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mykanów;

3) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art.90 ust.1a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mykanów;

4) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum, o których mowa w art.90 ust.2a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mykanów;

5) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola o którym mowa w art.90 ust.2b ustawy - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Mykanów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mykanów;

6) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art.90 ust.2d ustawy - kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mykanów, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mykanów;

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Mykanów dotację określoną w art.80 ust.2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mykanów.

3. Szkoły, o których mowa w art.80 ust.1 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Mykanów dotację w wysokości określonej w art.80 ust.3 ustawy.

§ 4. 1. Osoba prowadząca jednostkę, składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Mykanów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

3. Przepis § 4 ust.2 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

§ 5. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia jednostki organizacyjnej , wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez osoby otrzymujące dotacje w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowią załączniki do uchwały: Nr 2 dla szkół podstawowych i Nr 3 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego.

3. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

4. Przepis § 5 ust.3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

5. Miesięczną kwotę dotacji oblicza się na podstawie informacji, o której mowa w ust.2 i wypłaca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust.1, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust.6, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia15 grudnia.

6. Osoba otrzymująca dotację zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust.2, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

7. W miesiącu wrześniu do informacji o której mowa w § 5 ust2 należy dołączyć wykaz faktycznie uczęszczających uczniów do szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/ innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 6. 1. Osoba otrzymująca dotację składa rozliczenie z wykorzystania dotacji w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczyła dotacja.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Mykanów jednostek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. Przepis § 6 ust.3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

5. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty w stosunku do kwoty należnej dotacji będą korygowane przez Gminę przy przekazaniu kolejnej raty.

6. Środki dotacji przekazanej w danym roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia, albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub za lata wcześniejsze w których się należała.

7. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

8. Osoba prowadząca jednostkę, która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązana jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy, oraz do złożenia rozliczenia na formularzu określonym w ust.2, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 7. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Mykanów może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art.80 ust.3e oraz art.90 ust.3e ustawy.

2. Kontrole, o których mowa w ust.1 przeprowadzają przedstawiciele Gminy Mykanów upoważnieni przez Wójta Gminy Mykanów, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Wójta.

§ 8. 1. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

2. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji wg wzoru, o którym mowa w § 6 ust.2 uchwały.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust.2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 10. 1. Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego powinna być opisana w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowanych ze środków dotacji.

2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 11. Tracą moc:

- Uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 241XXIV/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego z późn. zmianami

- Uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 187/XVII/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, z późn. zmianami

- Uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 265/XXVI/2013 z dnia 8 października 2013r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mykanów dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z późn. zmianami.

- Uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 143/VII/2016 z dnia 12 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2009r. nr 241/XXIV/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

- Uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 144/VII/2016 z dnia 12 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mykanów z dnia 8 października 2013r. nr 265/XXV/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mykanów dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

- Uchwała Rady Gminy Mykanów Nr 145/VII/2016 z dnia 12 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mykanów z dnia 30 listopada 2012r nr 187/XVII/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 148/XVIII/2016
Rady Gminy Mykanów
z dnia 22 marca 2016 r.

Pieczątka placówki

Mykanów, dn...........................

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK .......................

1. Dane placówki:

Pełna nazwa:

.......................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................

REGON: ......................................................

NIP: .......................................................................

2. Dane organu prowadzącego placówkę (nazwa i adres organu)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę :

Nazwisko i imię: ..........................................................................................................................

Tytuł prawny / pełniona funkcja: ................................................................................................

4. Rachunek bankowy placówki właściwy do przekazywania należnej dotacji:

Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego :

.......................................................................................................................................................

5. Planowana liczba uczniów/wychowanków:

Okres

Planowana miesięczna liczba uczniów ogółem

W tym:

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Liczba uczniów zamieszkałych poza gminą Mykanów

styczeń -

sierpień

wrzesień - grudzień

6. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności szkoły.

.......................................................

czytelny podpis i pieczątka

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 148/XVIII/2016
Rady Gminy Mykanów
z dnia 22 marca 2016 r.

Pieczątka szkoły Mykanów, dnia ..........................................

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu .............

(wg stanu na 1 dzień miesiąca)

1. Pełna nazwa i adres szkoły:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły na który będzie przekazana dotacja:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Liczba uczniów ogółem w szkole podstawowej: ..................................

w tym:

- liczba uczniów w kl. I .........., kl. II..........., kl. III ............

- liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego .............

................................................................

czytelny podpis i pieczątka dyrektora


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 148/XVIII/2016
Rady Gminy Mykanów
z dnia 22 marca 2016 r.

………………………………..

(pieczątka placówki)

INFOMACJA MIESIĘCZNA (wg stanu na 1 dzień m-ca)

o liczbie uczniów przedszkola/oddziałów przedszkolnych przy szkole/

innej formy wychowania przedszkolnego *

za miesiąc ………….…

1. Liczba dzieci ogółem :……..………………………………………………………………

2. Liczba dzieci spoza gminy Mykanów : …………………………………………………...

3. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ..............................................

4. Liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego …..........................

5. Wykaz dzieci:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Adres zamieszkania

6. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

( wypełniać w przypadku zmiany konta wskazanego we wniosku o przyznanie dotacji)

…………………………………………………………………………………………..

...................................................................................

(data i podpis dyrektora)

* podkreślić właściwe


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 148/XVIII/2016
Rady Gminy Mykanów
z dnia 22 marca 2016 r.

.........................................,dn. ..................

................................................

pieczęć placówki

Rozliczenie dotacji za rok ..........................

Lp.

Podstawa wydatku - dowód źródłowy

Wydatki poniesione z dotacji

Uwagi

Nazwa dowodu

Numer dowodu

Data wydatku

Kwota wydatku

Przeznaczenie wydatku

1.

Wydatki razem

Otrzymana dotacja

Różnica

Sporządził: .............................................

………………………………………….

pieczęć i podpis dyrektora placówki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe