Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/177/2016 Rady Gminy Psary

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Nadać nazwę "ul.Przygon" drodze wewnętrznej na terenie Gminy Psary w miejscowości Strzyżowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zlokalizowanej w obrębie działki oznaczonej numerem ewid. 1614/3 k.m. 6,obręb Strzyżowice, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460) należy do wyłącznej właściwości rady gminy i stanowi jej obowiązek. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Droga nie jest zaliczona do kategorii dróg publicznych, zaś działka, na której jest zlokalizowana stanowi własność Skarbu Państwa. Starosta Będziński reprezentujący interesy Skarbu Państwa, jako podmiot figurujący w ewidencji gruntów pismem WGN-I.673.3.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. wyraził zgodę na nadanie nazwy drodze wewnętrznej, usytuowanej w Strzyżowicach w obrębie działki oznaczonej numerem 1614/3 k.m. 6. Potrzeba nadania nazwy ulicy ww. niepublicznej drodze wewnętrznej jest następstwem realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zaprojektowano nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto nadanie nazw ww. drodze wewnętrznej pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości w tym obszarze.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/177/2016
Rady Gminy Psary
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe