Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/127/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 4 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/288/14 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 163 ze zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLII/288/14 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 8 Statutu dodaje się pkt 13 w brzmieniu: "13. Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zastrzeżonych dla Wójta Gminy jako organu właściwego."

2. W § 10 Statutu dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7. Dział Świadczeń Wychowawczych."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Piotr Piela

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe