Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Gminy Rajcza

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2015 roku poz.1515 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885)

Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje :
W Uchwale Rady Gminy Rajcza XVIII/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Paragraf § 8. otrzymuje nowe brzmienie;

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,- zł.

2) Kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 82.743.-zł

3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.480.100- zł

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 2.373.851,zł.

5) pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 2.000.000 zł w latach 2016-2027".

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2016 o kwotę 53.484,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak zał.nr 2 do niniejszej uchwały Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok 2016 o kwotę 72.452 złote i zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 18.968 złotych

1

Planowane dochody budżetowe

-

36.886.156,00

2

Planowane wydatki budżetowe

-

36.968.899,00

3

Deficyt budżetu ;

-

82.743,00

Pokryty z kredytu

-

82.743,00

4

Rozchody ( spłaty)

-

1.480.100,00

kredytów bankowych

-

1.468,100,00

pożyczek

-

12.000,00

-

5

Przychody

-

1.562.843

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/126/2016
Rady Gminy Rajcza
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/126/2016
Rady Gminy Rajcza
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe