Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 2.2016 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Częstochowy

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 25/IV/98 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Częstochowy, zmienionej uchwałą Nr 782/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/IV/98 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7041).

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje: § 2, 3 uchwały Nr 782/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/IV/98 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Częstochowy: "§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy; § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Obwieszczenia Nr 2.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała nr 25/IV/98
Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 1998 r.
w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Częstochowy

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) w związku z art. 15 ust. 5 ustawy prawo przewozowe (jt. Dz.U. z 2015 r. poz. 915)

Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Częstochowy określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.


Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 25/IV/98

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 grudnia 1998 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB I BAGAŻU TAKSÓWKAMI NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY[1])

Rozdział 1
Przepisy ogólne

1. Kierowcy taksówek mogą oczekiwać na pasażerów w miejscach do tego przeznaczonych, które są ograniczone znakami oznaczającymi początek i koniec postoju TAXI lub zakreślone kopertami.

2. Kierowcy taksówek są zobowiązani oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój.

3. Kierowcy taksówek na postoju są zobowiązani znajdować się w swoim pojeździe lub bezpośrednio przy nim.

4. Dopuszcza się możliwość obsługi pasażera w miejscach poza wyznaczonymi postojami, jeżeli nie jest to zabronione przepisami prawa o ruchu drogowym.

5. Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki ma prawo swobodnego jej wyboru spośród stojących na postoju.

6. Kierowcy taksówek w czasie oczekiwania na postoju mają obowiązek umożliwienia wyjazdu taksówce wybranej przez pasażera.

7. W granicach administracyjnych miasta kierowca taksówki jest zobowiązany wykonać usługę bez względu na długość zamówionego przez pasażera kursu.

8. Kierowca taksówki zobowiązany jest do schludnego wyglądu oraz utrzymania należytego stanu higienicznego pojazdu.

9. Kierowca taksówki jest zobowiązany wykonać przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer godzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda.

10. W taksówce obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

11. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów oraz bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru oraz współdziałającej z nim kasy fiskalnej, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce.

12. Taksometr powinien być zainstalowany w pojeździe w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań.

13. Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję "kasa".

14. Należność za przejazd taksówką określa wskazanie taksometru potwierdzone paragonem fiskalnym wydrukowanym przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem.

15. Pasażer jest zobowiązany uiścić należność za przejazd taksówką przed opuszczeniem pojazdu.

16. Jeżeli w czasie trwania zlecenia następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera.

17. Wzajemne zachowanie się kierowcy i pasażera powinno być uprzejme i kulturalne.

18. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu lub przerwać rozpoczęty przewóz, jeżeli pasażer swoim zachowaniem zdradza objawy odurzenia alkoholem lub innymi środkami odurzającymi, spożywa alkohol w taksówce lub swoim zachowaniem uzasadnia obawę zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu.

19. Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany sprawdzić, czy pasażer nie pozostawił w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów i przypomnieć pasażerowi o zabraniu bagażu.

20. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje z nimi stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.

Rozdział 2
Przewóz osób i bagażu

21. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego korzysta inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczenia za to dodatkowych opłat.

22. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

23. Należność za przejazd w sytuacji opisanej w pkt. 21 reguluje tylko jeden pasażer.

24. Kierowca może żądać zapłaty należności przed zakończeniem wykonania usługi w przypadku, gdy pasażer czasowo opuszcza taksówkę. Kierowca pobiera wówczas należność wskazaną przez taksometr oraz za przewidywany czas postoju.

25. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu i w związku z tym ma prawo odjechać z miejsca oczekiwania.

26. Pasażerowi nie wolno manipulować przy taksometrze lub utrudniać jego odczyt.

27. W czasie jazdy pasażer powinien stosować się do zaleceń kierowcy, mających na celu bezpieczeństwo ruchu.

28. Przewóz dzieci dokonywany jest tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod opieką której dziecko się znajduje upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego, w takim przypadku należność za usługę uiszcza opiekun z góry.

29. Kierowca taksówki w miarę możliwości powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie oraz powinien udzielić pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu osobom potrzebującym takiej pomocy.

30. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku taksówki.

31. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego (poza apteczką pierwszej pomocy, podręcznym sprzętem służącym do napraw samochodu oraz butlą gazową będącą elementem instalacji gazowego zasilania pojazdu).

32. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności, bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, by nie uszkodziły i nie zanieczyściły pojazdu.

33. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności: walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.

34. Kierowca taksówki jest zobowiązany do załadunku i wyładunku bagażu podręcznego z bagażnika.

35. Zabrania się przewozu taksówkami przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, w szczególności broni naładowanej (palnej, myśliwskiej i gazowej), materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz przedmiotów cuchnących.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

36. Kierowca taksówki powinien posiadać egzemplarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami i udostępniać go pasażerowi na jego życzenie.

37. W każdej taksówce powinna być umieszczona na widocznym miejscu informacja dotycząca:

1) możliwości kierowania skarg i wniosków do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, w której wydawane są licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

2) posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych, o których mowa w pkt. 36.

38. Zabrania się umieszczania na taksówce numerów telefonów i oznaczeń wprowadzających w błąd klientów, w tym oznaczeń upodabniających i sugerujących przynależność do systemów radio taxi, których zadaniem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń od klientów drogą radiową.

39. Naruszenie przepisów porządkowych stanowi wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń i może stanowić podstawę do cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.


[1]) w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 782/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/IV/98 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Częstochowy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe