Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 3.2016 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 671/LII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 października 2001 roku w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zmienionej:

1) Uchwałą Nr 616/LIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 z dnia 25 października 2001 w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 36, poz. 545);

2) Uchwałą Nr 170/XII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr 616/LIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2010 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 252, poz. 4196);

3) Uchwałą Nr 124.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. U. Woj. Śl. poz. 3938).

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:

1) § 2 i 3 Uchwały Nr 616/LIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 z dnia 25 października 2001 w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, które stanowią: "§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.";

2) § 2 i 3 Uchwały Nr 170/XII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr 616/LIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2010 r., które stanowią "§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.";

3) § 2 i 3 Uchwały Nr 124.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (z późn. zm.), które stanowią: "§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Obwieszczenia Nr 3.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 671/LII/01
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 25 października 2001 roku

w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1916, poz. 1045, M. P. z 2016 poz. 156), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890), Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1.[1]) Maksymalna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Częstochowy wynosi 550.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 362/XLV/93 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.


[1]) W brzmieniu ustalonym § 1 Uchwały Nr 124.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 671/LII/2001 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta Częstochowy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (z późn. zm.), który wszedł w życie 31 lipca 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe