Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/22/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.W uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok, zmienia się załącznik nr 1, tabelę nr 1, nr 2 i nr 3 oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2016 rok o kwotę 303.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) zwiększa się dochody majątkowe (tabela nr 1) o kwotę 303.500,00 zł,

2. W §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016 rok łącznie o kwotę 303.500,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące (tabela nr 2) o kwotę (-) 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego:

a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę (-) 95.000,00 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (tabela nr 3) o kwotę 398.500,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 348 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 13 zmienia się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmieniając załącznik nr 1, którego ujednoliconą treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bieruniu


dr Barbara Panek-Bryła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2016 r.

ZMIANA DOCHODÓW GMINY NA 2016 ROK

Tabela nr 1

Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

w tym:

Dochody bieżące

z czego:

Dochody majątkowe

z czego:

dotacje

i środki,

o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

dotacje

i środki,

o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łączność

-45 000,00

0

0

-45 000,00

0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-45 000,00

0,00

0,00

-45 000,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

340 000,00

0,00

0,00

340 000,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

340 000,00

0,00

0,00

340 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z usług - Przedszkola

-146 100,00

-146 100,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

146 100,00

146 100,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z usług - Stołówki przedszkolne

-801 207,00

-801 207,00

0,00

0,00

0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

801 207,00

801 207,00

0,00

0,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 500,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

8 500,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

OGÓŁEM DOCHODY GMINY

303 500,00

0,00

0,00

303 500,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2016 r.

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK

Tabela nr 2

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

z czego:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłaty

z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

Obsługa długu j.s.t.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust 2 i 3

Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane

z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

750

Administracja publiczna

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

-5 000,00

0,00

0,00

0,00

-5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

-5 000,00

0,00

0,00

0,00

-5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostała działalność

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

Kultura fizyczna

-92 000,00

-95 000,00

0,00

-95 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

-95 000,00

-95 000,00

0,00

-95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92695

Pozostała działalność

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

-95 000,00

-95 000,00

0,00

-95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2016 r.

ZMINA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Tabela nr 3

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup i objęcie akcji i udziałów

wydatki ze środków

z budżetu UE i innych źródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łączność

-90 000,00

-90 000,00

0,00

0,00

60095

Pozostała działalność

-90 000,00

-90 000,00

0,00

0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

-90 000,00

-90 000,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

-15 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-15 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :

-15 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

Zakup gruntu

-15 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

400 000,00

400 000,00

340 000,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

400 000,00

400 000,00

340 000,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :

400 000,00

400 000,00

340 000,00

0,00

Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

400 000,00

400 000,00

340 000,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

WPF

Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa

-50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

WPF

Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"

58 500,00

58 500,00

8 500,00

0,00

926

Kultura fizyczna

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

Przebudowa sali gimnastycznej świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera wraz z zaadoptowaniem budynków na potrzeby infrastruktury społecznej

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

398 500,00

398 500,00

348 500,00

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik nr 1

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

w tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

dotacje przedmiotowe

dotacje podmiotowe

dotacje celowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WYDATKI BIEŻĄCE

600

Transport i łączność

2 795 007,00

0,00

0,00

2 795 007,00

0,00

0,00

0,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

2 795 007,00

0,00

0,00

2 795 007,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

75095

Pozostała działalność

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

431 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

430 000,00

0,00

80104

Przedszkola

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

80110

Gimnazja

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

94 000,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

19 000,00

85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

49 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

9 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

85158

Izby wytrzeźwień

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc społeczna

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

85305

Żłobki

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90019

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 006 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostała działalność

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

353 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353 000,00

92695

Pozostała działalność

353 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353 000,00

RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

5 881 007,00

0,00

2 000 000,00

2 911 007,00

0,00

430 000,00

540 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

600

Transport i łączność

750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

750 000,00

0,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 348 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 348 000,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2 098 000,00

0,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

1 348 000,00

OGÓŁEM DOTACJE

7 979 007,00

0,00

2 000 000,00

3 661 007,00

0,00

430 000,00

1 888 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe