Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/157/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siewierz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Zasady wynajmowania lokali i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siewierz.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150),

b) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siewierz,

c) mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siewierz, określone w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy,

d) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Siewierz,

e) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz,

f) wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Siewierz, reprezentowaną przez Burmistrza,

g) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód rozumiany, zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.),

h) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury i renty obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 748),

i) lokalu - należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz.150),

j) lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 150),

k) osobie lub wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną ubiegającą się o przydział lokalu lub lokalu socjalnego.

§ 3. 1. Gmina gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale oraz lokale socjalne osobom mieszkającym na terenie Miasta i Gminy Siewierz, a nie posiadającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz spełniających kryteria określone w niniejszej uchwale.

2. Kryteria określające wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokal na czas nieoznaczony i lokal socjalny na czas oznaczony, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu:

1) Lokal może być oddany w najem na czas nieoznaczony osobie, której średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza:

a) 200% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 250% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) Lokal socjalny może być oddany w najem osobie znajdującej się w trudnej sytuacji majątkowej, której średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

a) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

3) Do uzyskania obniżki czynszu mogą być uprawnione osoby i rodziny o niskich dochodach, których średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza:

a) 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 4. 1. Osoba kwalifikuje się do poprawy warunków zamieszkiwania, jeśli mieszka w lokalu:

1) nadmiernie zaludnionym, w którym na osobę przypada nie więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie jednoosobowym lub 7 m2 w gospodarstwie wieloosobowym;

2) który nie stanowi mieszkania w rozumieniu § 3 pkt 9 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz.1422).

§ 5. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobie, która:

1) utraciła mieszkanie w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej bądź katastrofy;

2) opuściła, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną;

3) mieszka w lokalu bądź w budynku przeznaczonym na potrzeby gminy;

4) doznaje w rodzinie udokumentowanej przemocy;

5) została wykwaterowana z mieszkania zagrożonego katastrofą budowlaną zgodnie z prawomocną decyzją organu nadzoru budowlanego.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobie, która spełnia kryteria określone w § 3 ust. 2 pkt. 2 niniejszej uchwały oraz nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

§ 6. 1. Zamiana lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może stanowić przedmiot zamiany pomiędzy najemcami lokali tego samego zasobu, na zgodnie złożony wniosek zainteresowanych najemców, oraz za zgodą burmistrza.

2. O zamianę lokalu mogą ubiegać się najemcy:

1) z którymi podpisano umowę najmu na czas nieoznaczony oraz nie ciążą na nich zobowiązania z tytułu zaległości czynszowych, bądź innych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu;

2) będący w trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej itp.

3. Możliwa jest również zamiana lokali z mieszkaniowego zasobu gminy Siewierz i lokali będących w innych zasobach, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody właściciela lokalu znajdującego się w innych zasobach, a przeznaczonego do zamiany oraz uzyskania zgody burmistrza na taką zamianę.

§ 7. 1. Osoba zainteresowana najmem lokalu lub lokalu socjalnego zobowiązana jest złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.

2. Od złożenia wniosku zwolnione są osoby:

1) którym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego;

2) które wygrały przetarg, o którym mowa w § 9 pkt 2;

3) które wstępują w stosunek najmu po śmierci najemcy w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego.

3. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków, a także podpisywania umów o najem lokali oraz lokali socjalnych ma charakter jawny.

4. Jawność postępowania w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków ma na celu realizację kontroli społecznej.

5. Wnioski poddawane są weryfikacji pod kątem zgodności z niniejszą uchwałą oraz w celu ustalenia, czy warunki mieszkaniowe i dochodowe wnioskodawcy uprawniają wnioskodawcę do ubiegania się o lokal z zasobu Gminy.

6. Wnioskodawca, którego wniosek został złożony i zweryfikowany jako niekompletny zostaje wezwany do uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

7. Wnioski osób uprawnionych do najmu lokalu z zasobu gminnego są rozpatrywane w miarę dysponowania przez Gminę wolnymi lokalami i lokalami socjalnymi, z uwzględnieniem określonych w niniejszej uchwale zasad pierwszeństwa.

8. Wnioskodawca zobowiązany jest informować gminę o zmianie adresu do korespondencji oraz o zmianach jego sytuacji życiowej i materialnej, które wpływają na rozpatrywanie wniosku.

9. Społeczna kontrola rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali jest realizowana między innymi poprzez działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

10. W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą:

1) z-ca burmistrza Siewierza - przewodniczący Komisji;

2) radny Rady Miejskiej w Siewierzu z terenu którego rozpatrywane są wnioski - członek komisji;

3) kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz - członek komisji;

4) inspektor ds. gospodarki lokalowej Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz - sekretarz komisji;

5) kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu - członek komisji.

11. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje w drodze zarządzenia burmistrz.

12. Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje złożone wnioski oraz inne sprawy związane z gospodarowaniem lokalami oraz lokalami socjalnymi, które mogą być skierowane do komisji przez burmistrza.

13. Kierując się względami racjonalnej polityki mieszkaniowej gmina może wynajmować lokale i pomieszczenia od innych właścicieli i podnajmować je osobom uprawnionym do najmu lokali w mieszkaniowym zasobie gminy.

§ 8. 1. W przypadku, gdy najemca rozwiązał umowę najmu lokalu i opuścił lokal, a w lokalu pozostał niebędący najemcą: współmałżonek, były współmałżonek, zstępny, wstępny, osoba przysposobiona, pełnoletnie rodzeństwo lub osoba niespokrewniona pozostająca w faktycznym związku z najemcą, wspólnie zamieszkująca i gospodarująca, może być z nią zawarta umowa najmu zajmowanego lokalu.

2. Osoby, które nie wstępują z mocy prawa w najem lokalu po zmarłym najemcy lub zrezygnowały z prawa do wstąpienia na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego w najem lokalu po śmierci najemcy, winny opuścić lokal w terminie wskazanym przez gminę.

3. W przypadku, gdy po śmierci najemcy w lokalu pozostały osoby pełnoletnie, w tym wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci (synowa, zięć, teściowa, teść), osoba przysposobiona, były współmałżonek, które nie wstępują w najem lokalu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, może być z nimi zawarta umowa najmu zajmowanego lokalu, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 9. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 powierzchni użytkowej mogą być oddawane w najem na czas nieoznaczony:

1) rodzinom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób;

2) w drodze przetargu ogłoszonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przy czym o przeznaczeniu lokalu do przetargu decyduje burmistrz.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe