Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/177/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku, w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1484)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

"DROGI PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO, NA KTÓRYCH TWORZY SIĘ STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA

Strefę płatnego parkowania wyznacza się na obszarze obejmującym ulice: Wałową (od # z ul. Księżnej Konstancji do # z ul. Sądową oraz od posesji 44 do # z ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego), Sądową, Kościelną, Św. Jana, Marsz. Józefa Piłsudskiego, plac Gladbeck, Ks. Płk Wilhelma Kubsza, Zamkową, Księżnej Konstancji (od # z ul. Rynek do # z ul. Juliusza Słowackiego), Targową (od # z ul. Rynek do # z ul. dr Lucjana Mendego), Juliusza Słowackiego, dr Lucjana Mendego (od # z ul. Targową do # z ul. Pszowską), Zgody, Średnią, Krótką, Minorytów, Powstańców Śląskich, Władysława Opolskiego, Wincentego Styczyńskiego, Apteczną, Bartosza Głowackiego, Bogumińską (od # z ul. Pszowską do # z ul. dr Lucjana Mendego) i dzieli się na dwie podstrefy:

1) podstrefa A - czerwona, której obszar obejmuje ulice: Sądową, Minorytów, Ks. Konstancji (od #
z ul. Rynek do # z ul. Juliusza Słowackiego), Średnią, Krótką, Powstańców Śląskich, Zgody (od skrzyżowania z ul. Zamkową do Rynku), Piłsudskiego (od # z ul. Św. Jana do Rynku), Ks. Płk Wilhelma Kubsza (od Rynku do ul. Św. Jana), Targową (od # z ul. Rynek do # z ul. Zamkową),

2) podstrefa B - zielona, której obszar jest zawarty w granicach Strefy Płatnego Parkowania,
z wyłączeniem obszaru podstrefy A".

§ 2.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku dodaje się § 22 o następującej treści:

"Podmiot administrujący SPP może odstąpić od wystawionego wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej w następujących przypadkach:

a) stwierdzenia, że właściciel pojazdu posiadał w rozpatrywanych przypadkach wykupiony ważny Abonament, Identyfikator lub kartę N+,

b) udokumentowania przez Parkującego najdalej w następnym dniu roboczym Biura SPP licząc od daty wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej prawidłowo opłaconego czasu parkowania lub w przypadku, gdy różnica pomiędzy prawidłowo opłaconym czasem parkowania a wystawionym wezwaniem do opłaty dodatkowej nie przekracza 5 minut.

c) parkującym okazał się pojazd określony w § 6 i § 7 niniejszego regulaminu".

§ 3.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe