Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/179/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 5, art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami/, art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /tj. Dz. U z 2014 r. poz. 191 ze zmianami/, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIII/220/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr XVII/179/16
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY RODZAJE ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA


§ 1

1. Regulamin niniejszy określa:

1) rodzaje świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

2) warunki przyznawania pomocy zdrowotnej,

3) sposób przyznawania pomocy zdrowotnej.

2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia, o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 191 ze zmianami),

2) nauczycielach - rozumie się nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym oraz nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę/rentę/nauczycielskie świadczenia kompensacyjne z tych jednostek.

§ 2.

1. Do korzystania z pomocy zdrowotnej są uprawnieni:

1) nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, zespołach szkół, placówkach zajęć pozaszkolnych i jednostkach, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym,

2) nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę/rentę/nauczycielskie świadczenia kompensacyjne z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołów szkół, placówek zajęć pozaszkolnych i jednostek, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym i pobierają przyznane świadczenia.

§ 3.

1. W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej ustala się następujące rodzaje świadczeń:

1) refundowanie kosztów zakupu lekarstw,

2) refundowanie kosztów leczenia lub rehabilitacji związanej z leczeniem,

3) refundowanie kosztów zakupu urządzeń niezbędnych do leczenie lub rehabilitacji,

4) refundowanie kosztów zakupu okularów zdrowotnych lub szkieł korygujących wadę wzroku,

5) refundowanie kosztów zakupu protez,

6) refundowanie kosztów za leczenie sanatoryjne przysługujące na podstawie skierowania od lekarza,

7) refundowanie kosztów badań specjalistycznych.

§ 4.

1. Pomocy zdrowotnej udziela się nauczycielowi na podstawie złożonego wniosku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie / stan zdrowia,

2) oświadczenie o dochodach brutto na członka rodziny,

3) imienną fakturę/rachunek potwierdzającą poniesione koszty.

3. Wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej należy składać w Urzędzie Miasta w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 4 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Wniosek o zapomogę zdrowotną". Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Prawo składania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej przysługuje:

1) zainteresowanemu nauczycielowi,

2) dyrektorowi placówki oświatowej, w której nauczyciel jest zatrudniony lub z której przeszedł na emeryturę/rentę/nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

3) związkom zawodowym.

§ 5.

1. Wniosek o udzielenie pomocy zdrowotnej rozpatruje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta w składzie:

1) przewodniczący: Naczelnik Wydziału Edukacji,

2) członkowie:

a) reprezentant szkół podstawowych i gimnazjów,

b) reprezentant przedszkoli,

c) przedstawiciele oświatowych związków zawodowych działających na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,

3) protokolant: pracownik Wydziału Edukacji.

2. Komisja rozpatruje wnioski w obecności, co najmniej połowy składu Komisji.

3. Posiedzenie Komisji odbywa się 1 raz w kwartale.

4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który określa stanowisko Komisji odnośnie złożonych wniosków.

5. Sporządzony protokół Przewodniczący Komisji przedkłada Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.

§ 6.

1. Nauczyciel może otrzymać pomoc zdrowotną w wysokości do 50% poniesionych kosztów świadczeń, o których mowa w § 3 i udokumentowanych imienną fakturą/rachunkiem. W przypadku okularów zdrowotnych lub szkieł korygujących wadę wzroku, kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 250 złotych.

2. Wysokość pomocy zdrowotnej nie może w skali roku kalendarzowego przekroczyć kwoty określonej w tabeli 1 lub w tabeli 2:

Tabela 1
Wysokość pomocy zdrowotnej dla nauczyciela - członka rodziny

Lp.

Dochód brutto na członka rodziny

(w złotych)

Wysokość pomocy zdrowotnej

(w złotych)

1

do 1850

1000

2

1851-2050

900

3

2051-2250

800

Tabela 2
Wysokość pomocy zdrowotnej dla nauczyciela - osoby samotnej

Lp.

Dochód brutto na osobę

(w złotych)

Wysokość pomocy zdrowotnej

(w złotych)

1

do 2300

1000

2

2301-2600

900

3

2601-3000

800

3. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, Prezydent Miasta może przyznać pomoc zdrowotną w wysokości wyższej niż określona w tabelach i z pominięciem dochodu brutto na osobę/członka rodziny.

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, po uzupełnieniu, wniosek zostanie ponownie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Komisji.


Załącznik

do Regulaminu określającego rodzaje świadczeń

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

WNIOSEK

O UDZIELENIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH

Z OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: ..........................................................................................................

2. Adres zamieszkania, numer telefonu:

........................................................................................................................................................

3. Miejsce pracy (ostatnie miejsce pracy w przypadku nauczycieli przechodzących na emeryturę/rentę/nauczycielskie świadczenia kompensacyjne):

........................................................................................................................................................

4. Wymiar czasu pracy: ..................................................................................................................

5. Proszę o udzielenie mi pomocy zdrowotnej z powodu:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Oświadczam, że w ostatnich trzech miesiącach moja rodzina uzyskała dochody w podanych niżej wysokościach:

a) Dochód wnioskodawcy: ................................................

b) Dochód współmałżonka i członków rodziny

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:................................................

c) Razem dochód z 3 miesięcy:................................................

d) Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie: ................................................

e) Forma wypłaty pomocy zdrowotnej: gotówka/przelew (zaznaczyć właściwe)

f) Nr konta: .............................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zmianami/ w celu rozpoznania w/w wniosku.

..............................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Zaświadczenie lekarskie: ........................................................................................................

2. Imienne faktury/rachunki potwierdzające poniesione koszty za leczenie w danym roku kalendarzowym.

3. Dodatkowe informacje wnioskodawcy: .....................................................................

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe