| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/182/2016 Rady Miasta Ustroń

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Uchwalić regulamin korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz


Załącznik do Uchwały Nr XVI/182/2016
Rady Miasta Ustroń
z dnia 31 marca 2016 r.

Regulamin korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Mieście Ustroń, zlokalizowanych: po obu stronach ul. A. Brody na wysokości Rynku, przy ul. Słonecznej, przy ul. Cieszyńskiej, przy ul Sportowej - koło mostu przy ul. Grażyńskiego, przy ul. Nadrzecznej, przy ul. 3 Maja - koło CPN.

2. Parkingi są gminnymi obiektami użyteczności publicznej.

§ 2.

Zarządzającym parkingami jest Burmistrz Miasta Ustroń.

§ 3.

1. Przez postój pojazdu samochodowego w miejscu do tego wyznaczonym, osoba korzystająca z miejsca postojowego zawiera z Miastem Ustroń cywilnoprawną umowę najmu miejsca postojowego na czas postoju pojazdu.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postojowego poprzez wjazd na teren wyznaczony do postoju pojazdów samochodowych zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego "Regulaminu".

§ 4.

1. Parkingi są niestrzeżone, płatne.

2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony na parkingu pojazd, jego wyposażenie, rzeczy pozostawione przez użytkownika pojazdu oraz inne ewentualne szkody powstałe w czasie postoju.

§ 5.

1. Parkingi są czynne i opłaty za parkowanie pobierane są w godzinach od 800 do 1900 we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem parkingów przy ul. Słonecznej i 3 Maja, które to parkingi czynne są w okresie letnim tj. od 01.05. do 30.09 każdego roku, na których opłaty pobierane są tylko w weekendy (sobota, niedziela), święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. Stawki opłat za korzystanie z parkingów ustala Burmistrz Miasta Ustroń.

§ 6.

Wjeżdżający na parkingi winni:

1. ustawić swój pojazd w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych,

2. niezwłocznie po zaparkowaniu wykupić z góry u osoby obsługującej parking lub pobrać z parkomatu bilet opłaty parkingowej, za cały deklarowany czas postoju,

3. bilet parkingowy lub kartę parkingową osoby niepełnosprawnej umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności,

4. przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym, stosować się do poziomych i pionowych znaków drogowych oraz poleceń obsługi parkingu lub innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie ( Straż Miejska, Policja, itp.),

5. nie przekraczać prędkości - 10 km/godz.

§ 7.

1. Na terenach parkingów wyznacza się dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

2. Zwalnia się z opłaty osoby legitymujące się "kartą parkingową osoby niepełnosprawnej" parkujące wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach. Postój pojazdu oznaczonego kartą osoby niepełnosprawnej poza wyznaczonymi miejscami płatny jest na zasadach ogólnych.

§ 8.

Na terenach parkingów zabrania się:

- pozostawiania pojazdu z uruchomionym silnikiem lub bez zamknięcia,

- tankowania, mycia i wymiany oleju,

- ustawiania pojazdów ze zmagazynowanymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi,

- ustawiania pojazdów w miejscach wydzielonych i oznakowanych dla innych pojazdów,

- ustawiania pojazdów w sposób utrudniający ruch na parkingach,

- działania niezgodnego z przepisami BHP i PPOŻ,

- pozostawiania w pojeździe zwierząt w czasie postoju na miejscu parkingowym,

- korzystania z parkingów niezgodnie z ich przeznaczeniem (przebywanie na parkingu jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem, w innych przypadkach pojazd zostanie usunięty z parkingu na koszt właściciela pojazdu).

§ 9.

Do kontroli prawidłowości wnoszenia opłat upoważnieni są wyznaczeni przez Zarządzającego pracownicy Urzędu Miasta Ustroń, Straż Miejska, Policja, itp.

§ 10.

1. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku z pojazdu płynów (oleju, płynu hamulcowego, chłodzącego, itp.).

2. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika pojazdu postanowień Regulaminu parkingu spełniającym znamiona czynu zabronionego bądź wykroczenia, Zarządzający zawiadomi właściwe organy ścigania.

3. Wszelkie uszkodzenia pojazdów na terenie parkingów należy zgłaszać Straży Miejskiej i Policji.

§ 11.

Na terenie parkingu umieszcza się cennik obowiązujących opłat, Regulamin korzystania z parkingu oraz nr telefonów:

1. Straż Miejska - 33 8543483,

2. Policja - 997, 33 8542413,

3. Straż Pożarna - 998,

4. Pogotowie - 999.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »