| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz. U. z 2015r., poz. 1390)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wilkowicach powołuje Wójt Gminy Wilkowice w drodze zarządzenia spośród przedstawicieli właściwych instytucji, podmiotów i organizacji o których mowa w art. 9a ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Wójt Gminy Wilkowice w drodze zarządzenia odwołuje członków zespołu:

1) na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,

2) na wniosek przewodniczącego zespołu,

3) na wniosek zainteresowanego,

3. W miejsce odwołanego członka zespołu Wójt Gminy Wilkowice powołuje nowego członka zespołu.

4. Zespół może na swoim posiedzeniu odwołać przewodniczącego zespołu.

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Wilkowice.

2. Na pierwszym posiedzeniu zespół wybiera spośród swoich członków przewodniczącego zespołu, zastępcę zespołu oraz sekretarza zespołu.

3. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

4. Kolejne posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, w terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący, wskazując termin, miejsce posiedzenia zespołu i zawiadamiając wszystkich członków zespołu listownie, telefonicznie, za pomocą poczty internetowej, co najmniej 5 dni przed posiedzeniem zespołu.

6. Przewodniczący zespołu może na posiedzenie zespołu zaprosić również inne osoby niebędące jego członkami.

7. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków

8. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który zawiera informację o składzie zespołu na posiedzeniu, opisie przebiegu posiedzenia oraz o podjęciu uchwał.

9. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zespołu, uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia zespołu.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVII/470/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wilkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


dr Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »