Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/446/16 Rady Miasta Katowice

z dnia 6 kwietnia 2016r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, z późn. zm.) , w związku z art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/600/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12 września 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r. poz. 4769).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/446/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Miasta Katowice z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Miasta Katowice.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

§ 2. 1. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta Katowice, a wniosek dotyczy zadania publicznego realizowanego wyłącznie na terenie Miasta Katowice, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania inwestycyjne obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiące własność Miasta Katowice, a także budynki i obiekty małej architektury.

§ 3. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej, zwany dalej "wnioskiem" powinien zawierać w szczególności:

1. nazwę i opis inicjatywy;

2. termin realizacji;

3. informacje o wnioskodawcy;

4. miejsce wykonywania zadania;

5. szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6. opis dotychczas wykonanych prac w ramach złożonego wniosku o inicjatywę lokalną;

7. opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

8. określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;

9. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

a) całkowity koszt zadania,

b) wnioskowaną formę i zakres pomocy,

c) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,

10. imiona i nazwiska osób reprezentujących wnioskodawców wraz z podpisami.

§ 4. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice i będą one rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie miasta Katowice na dany rok lub na rok następny.

§ 5. 1. Wnioski opiniuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice lub jednostka organizacyjna Miasta Katowice w zależności od charakteru zadania lub powołana komisja ds. inicjatyw lokalnych, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

KRYTERIA OCENY WNIOSKU

Maksymalna liczba punktów

Kryterium I *) ZGODNOŚĆ WNIOSKU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZE STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA "KATOWICE 2030"

1-3

Kryterium II FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW

świadczenie pracy społecznej, w tym:

- od 20 do 100 godzin pracy społecznej

2

- do 200 godzin pracy społecznej

4

- powyżej 200 godzin pracy społecznej

6

świadczenie rzeczowe

2

świadczenie pieniężne (gdy stanowi ono minimum 10% kosztów realizacji zadania)

2

Kryterium III ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA

do 20 000 zł

10

21 000 zł - 40 000 zł

9

41 000 zł - 80 000 zł

8

81 000 zł - 100 000 zł

7

101 000 zł - 120 000 zł

6

121 000 zł - 140 000 zł

5

141 000 zł - 160 000 zł

4

161 000 zł - 180 000 zł

3

181 000 zł - 200 000 zł

2

powyżej 200 000 zł

1

Kryterium IV *) STAN PRZYGOTOWANIA ZADANIA

0-5

Kryterium V ) NIEODPŁATNY UDZIAŁ UCZESTNIKÓW (ODBIORCÓW) INICJATYWY LOKALNEJ

- udział nieodpłatny

5

- udział odpłatny

0

Kryterium VI CELOWOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW MIASTA, w tym:

0-10

- informacja o zgłoszonej inicjatywie lokalnej i jej pełny opis

0-2

- uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej

0-2

- opis adresatów/odbiorców inicjatywy lokalnej

0-2

- skutki inicjatywy lokalnej

0-2

- sposoby promowania inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców

0-2

Kryterium VII SKALA ODDZIAŁYWANIA I TRWAŁOŚĆ INICJATYWY LOKALNEJ

ocena skali oddziaływania inicjatywy lokalnej na mieszkańców i ich otoczenie,

efekty inicjatywy:

- w przypadku działań nie inwestycyjnych - cykliczność/kontynuacja działań lub działanie jednorazowe

- w przypadku działań inwestycyjnych - ocena kosztów eksploatacji, zaangażowanie mieszkańców np. społeczne

0-5

*) W sytuacji określonej w w/w punkcie oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia.

2. Do oceny wniosków przyjmuje się kryterium, że wysokość kosztów osobowych inicjatywy lokalnej w stosunku do kwoty wnioskowanej z budżetu miasta Katowice nie może przekroczyć 20%, za wyjątkiem honorariów artystów w odniesieniu do inicjatyw lokalnych z zakresu kultury.

3. Minimalna ilość punktów oceny końcowej warunkująca przyjęcie wniosku do dalszego procedowania wynosi 25 punktów.

4. Prezydent Miasta Katowice podejmuje ostateczną decyzję o przystąpieniu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w oparciu o dokonaną ocenę

5. O podjętej decyzji wnioskodawca powiadamiany jest w terminie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.

§ 6. 1. Warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o której mowa w art.19 d ustawy.

2. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę wkładu własnego w formie pracy społecznej istnieje możliwość udostępnienia wnioskodawcy rzeczy / majątku Urzędu Miasta Katowice lub jednostki organizacyjnej Miasta Katowice.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe