Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/450/16 Rady Miasta Katowice

z dnia 6 kwietnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XVIII/367/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 3310), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych będących własnością miasta Katowice, w których:

a) miasto Katowice poniosło znaczne nakłady na poprawę stanu technicznego,

b) stawka czynszu za nieruchomość ustalona została w drodze przetargu licytacyjnego, a najemca wykonał remont własnym kosztem i staraniem,

Prezydent Miasta Katowice ustala indywidualne warunki sprzedaży, z zastrzeżeniem, że wyodrębnienie własności nieruchomości lokalowej nie spowoduje powstania wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta Katowice w przypadku usytuowania w budynku jednorodzinnym więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, a pozostali najemcy nie przystąpili do wykupu;",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych będących własnością miasta Katowice w nieruchomościach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych oraz przy sprzedaży, o której mowa w pkt 7a, nie wyraża się zgody na zbycie w przypadku gdy najemca:

a) zalega z bieżącymi opłatami czynszowymi lub innymi zobowiązaniami wobec miasta Katowice,

b) korzysta z dodatku mieszkaniowego,

c) posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 7a ppkt b,

d) nie zamieszkuje w lokalu.";

2) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Prezydent Miasta Katowice podwyższa stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice w 2016 roku, o:

1) 7% - dla lokali położonych w budynkach zakwalifikowanych do grupy I, II;

2) 12% - dla lokali położonych w budynkach zakwalifikowanych do grupy III, IV, V, VI, VII, VIII.";

3) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Przynależność budynków do poszczególnych grup, wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2, określa stosowne zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.";

4) w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

W celu prawidłowej realizacji założeń wynikających z niniejszego Programu w zakresie systematycznego zwiększania środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie, remonty i poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, stawka bazowa czynszu może wzrastać systematycznie co roku zgodnie z założeniami wynikającymi ze Strategii Mieszkalnictwa Miasta Katowice na lata 2010-2020.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe