Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/466/16 Rady Miasta Katowice

z dnia 6 kwietnia 2016r.

w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Wprowadzić obowiązek stosowania przez przedsiębiorców wykonujących na terenie miasta Katowice krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką dodatkowych oznaczeń pojazdów użytkowanych jako taksówki, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dodatkowe oznaczenie taksówek obejmuje:

1) emblematy boczne (zawierające logo miasta Katowice),

2) informację o opłatach za usługi przewozowe,

3) informacje dotyczące zasad przewozu osób taksówkami na terenie miasta Katowice.

§ 3. Numer boczny taksówki jest nadawany przez organ licencyjny w oparciu o wniosek spełniający wymagania ustawowe w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

§ 4. Na terenie miasta Katowice wprowadza się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przedsiębiorcy wykonujący krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, dostosują swoje pojazdy do wymogów określonych w załączniku nr 1 do uchwały nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 6. Przedsiębiorcom, wykonującym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką oznakowanymi pojazdami miasto Katowice dokona wymiany emblematów bocznych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/40/11 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/466/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

DODATKOWE OZNACZENIA TAKSÓWEK (ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE)

§ 1. Taksówka osobowa winna być wyposażona w:

1) Emblematy boczne z folii samoprzylepnej w kształcie prostokąta o wymiarach: 150 mm x 370 mm z zaokrąglonymi rogami o promieniu 12,7 mm. Po lewej stronie na białym tle znajduje się logo miasta Katowice składające się z sygnetu w kształcie serca i logotypu Katowic z claimem dla odmiany (szare litery na białym tle, czcionka KLAVIKA MEDIUM, napis KATOWICE drukowanymi literami o wysokości 15 mm, "dla odmiany" litery o wysokości 8 mm). Po prawej stronie numer ewidencyjnym taksówki (czarne cyfry na żółtym tle, czcionka KLAVIKA MEDIUM o wysokości 55 mm). Szczegółowy opis zgodnie z System Identyfikacji Wizualnej Katowic 2012.

Emblematy boczne należy umieścić na przednich prawych oraz lewych drzwiach pojazdu.

Wzór emblematu bocznego

infoRgrafika

2) Informację o opłatach za usługi przewozowe - w formie dwustronnej tabliczki (wymiary: wysokość 130 mm, szerokość 130 mm) zawierającej dane o stosowanych taryfach. Tło tabliczki żółte, napisy w kolorze czarnym, druk cen - krój czcionki: Arial pogrubiony, wg wzoru:

Wysokość znaków:

- wiersz 1: tekst: "OPŁATY ZA PRZEWOZY TAXI" drukowane litery - 4 mm (15 pkt),

- wiersz 2: tekst objaśniający rodzaj opłaty - 5 mm (20 pkt); cyfry określające wartość opłaty - 13 mm (48 pkt),

- wiersz 3: tekst objaśniający rodzaj opłaty drukowane litery - 5 mm (20 pkt); cyfry określające wartość opłaty - 13 mm (48 pkt),

- wiersz 4: tekst objaśniający rodzaj opłaty drukowane litery - 4 mm (15 pkt); cyfry określające wartość opłaty - 9 mm (32 pkt),

- wiersz 5-7: tekst objaśniający rodzaj opłaty - 4 mm (15 pkt); cyfry określające wartość opłaty - 9 mm (32 pkt).

Informację należy umieścić wewnątrz pojazdu na szybach prawych i lewych tylnych drzwi w dolnym prawym rogu oraz na desce rozdzielczej w miejscu widocznym dla pasażera. W przypadku gdy szyba tylnych drzwi jest przyciemniana, informację należy umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym górnym rogu szyby przednich prawych drzwi.

Wzór informacji o opłatach:

infoRgrafika

3) Informacje dotyczące:

- organu właściwego do rozpatrzenia skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych,

- obowiązku wydawania pasażerowi paragonu fiskalnego lub rachunku za przejazd taksówką,

- udostępniania do wglądu pasażera przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami,

w formie tabliczki o wymiarach: wysokość - 60 mm, szerokość - 130 mm, czarne, drukowane litery na białym tle, czcionka Arial o rozmiarze minimum 11 pkt.

Tabliczkę umieszcza się wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla pasażera.

Wzór informacji w sprawie skarg i wniosków:

infoRgrafika

§ 2. Z dniem zaprzestania lub zawieszenia działalności gospodarczej dotyczącej wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, przedsiębiorca jest obowiązany zlikwidować oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne taksówki.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/466/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB I BAGAŻU TAKSÓWKAMI NA TERENIE MIASTA KATOWICE

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów w czasie nieograniczonym, w miejscach do tego przeznaczonych, które są oznaczone znakami początek i koniec postoju TAXI.

2. Taksówki są obowiązane oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój.

3. Na postoju TAXI kierowca taksówki jest obowiązany pozostawać w pojeździe lub bezpośrednio przy nim.

4. Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza postojem, jeżeli nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.

5. W granicach administracyjnych miasta kierowca taksówki jest obowiązany wykonać usługę bez względu na długość zamówionego przez pasażera kursu.

6. Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie (inwalidzi, osoby z małymi dziećmi na ręku, kobiety ciężarne itp.).

7. Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki, ma prawo swobodnego jej wyboru spośród oczekujących na każdym postoju TAXI.

8. Kierowca jest obowiązany udzielić pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z taksówki osobom starszym lub wymagającym takiej pomocy.

9. Kierowca powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku bagażu podręcznego.

§ 2. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer zgodzi się na przewóz inną trasą lub tego zażąda.

§ 3. 1. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu po drogach pozbawionych nawierzchni twardych lub utwardzonych, na drogach znajdujących się wewnątrz terenów budowlanych oraz na drogach nie przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych.

2. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku wykonania przewozu, jeżeli klient:

1) znajduje się w stanie nietrzeźwym lub mógłby uszkodzić lub zanieczyścić pojazd,

2) zamierza przewieść nadmierną ilość bagażu bądź bagaż, którego rozmiar i rodzaj są niezgodne z postanowieniami niniejszych przepisów, lub mógłby zanieczyścić, pobrudzić albo uszkodzić wnętrze pojazdu,

3) jest chory na chorobę zakaźną.

3. Kierowca taksówki może przerwać rozpoczęty przewóz, jeżeli pasażer:

1) spożywa w pojeździe napoje alkoholowe,

2) zanieczyszcza, brudzi lub uszkadza pojazd,

3) spożywa posiłki lub konsumuje napoje bez zgody kierowcy,

4) nie podporządkowuje się żądaniom kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy i osobiste bezpieczeństwo kierowcy.

§ 4. 1. Wzajemne zachowanie się kierowcy i pasażera powinno być uprzejme i kulturalne.

2. Kierowcę taksówki powinna cechować kultura osobista i schludny wygląd oraz dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu.

3. Jeżeli taksówka wyposażona jest w urządzenia nagłaśniające, kierowca powinien korzystać z nich w sposób nieprzeszkadzający pasażerom.

Rozdział 2.
PRZEWÓZ OSÓB

§ 5. 1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działających urządzeń, składających się z zalegalizowanego taksometru i współpracującą z nim kasą rejestrującą, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu zamówienia.

2. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce w taksówce.

3. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję "KASA".

4. Pasażerowi nie wolno manipulować przy taksometrze lub utrudniać odczytywanie jego wskazań.

5. W czasie jazdy pasażer powinien zachowywać się kulturalnie i stosować się do zaleceń kierowcy, mających na celu bezpieczeństwo ruchu.

§ 6. 1. Ustaloną, na podstawie przepisów szczególnych, cenę za przejazd taksówką określają wskazania taksometru oraz paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem.

2. Po wykonanej usłudze przewozowej, kierowca jest obowiązany wydać pasażerowi paragon fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem, określający należność do zapłacenia.

3. Pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejazd taksówką nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.

4. Kierowca taksówki w razie odmowy zapłacenia należności może zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości pasażerów, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

5. Na żądanie pasażera, kierowca taksówki jest obowiązany wydać rachunek za przejazd. W tym przypadku pasażer jest obowiązany zwrócić kierowcy paragon fiskalny.

6. Rachunek powinien zawierać informacje określone w przepisach wykonawczych Ordynacji podatkowej oraz numer boczny taksówki.

§ 7. 1. Kierowca może żądać zapłaty należności przed wykonaniem usługi w przypadku, gdy pasażer czasowo opuszcza taksówkę. Kierowca pobiera wówczas należność wskazaną przez taksometr oraz za przewidywany czas postoju.

2. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu i w związku z tym ma prawo odjechać z miejsca oczekiwania.

3. W razie przewozów uprzednio zamówionych oraz poza granice administracyjne miasta, kierowca przed wykonaniem umowy ma prawo zażądać zabezpieczenia jej zadatkiem lub w szczególnych przypadkach całej przewidywanej kwoty zapłaty, z której przewoźnik winien się rozliczyć po wykonaniu przewozu.

4. W przypadku awarii taksówki i niezwłocznego zabezpieczenia przez kierowcę innego środka transportowego, pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejechany już odcinek drogi.

5. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, kierowca jest obowiązany powiadomić o tym pasażera, a następnie przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę.

6. Kierowca taksówki, który ma zamiar wykonać zamówiony przewóz z podziałem na strefy cen (stawki taryfowe), jest obowiązany przed włączeniem taksometru uprzedzić pasażera o granicach przewozu, a w czasie przejazdu z chwilą przełączenia taksometru na wyższą taryfę (opłatę taryfową) powiadomić o tym pasażera.

7. Jeżeli rozpoczęcie i zakończenie przewozu następuje w tej samej strefie cen (stawki taryfowej), kierowca taksówki jest obowiązany - pomimo częściowego przejazdu w innej strefie - zastosować tylko jedną taryfę (opłatę taryfową).

§ 8. 1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu.

2. W razie znalezienia w taksówce rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca pojazdu jest obowiązany przekazać je do Biura Rzeczy Znalezionych.

§ 9. 1. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

2. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowej należności.

3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer, kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystali oni z przejazdu.

§ 10. Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką osób dorosłych, chyba że osoba, pod której opieką znajduje się dziecko, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego, w takim przypadku należność za usługę uiszcza opiekun z góry.

§ 11. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Rozdział 3.
PRZEWÓZ BAGAŻU W TAKSÓWCE OSOBOWEJ

§ 12. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności, bagaż podręczny oraz za zgodą kierowcy - psy lub inne zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich ciężar lub wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności: walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.

3. Z zachowaniem warunków w ust. 1 i 2, dopuszcza się przewóz - za zgodą kierowcy i na ryzyko pasażera - innych przedmiotów.

4. Nie dopuszcza się przewożenia taksówką osobową bagażu wystającego poza obrys pojazdu.

§ 13. 1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu taksówki.

2. Bagażnik taksówki winien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego - poza sprzętem służącym do napraw samochodu oraz zbiornika gazu będącego elementem instalacji zasilania pojazdu.

3. Bagażnik na dachu powinien być zamontowany w taki sposób, aby nie zasłaniał dodatkowego światła z napisem "TAXI".

Rozdział 4.
SKARGI I WNIOSKI

§ 14. 1. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do właściwego wydziału Urzędu Miasta Katowice, udzielającego licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2. O przypadkach dotyczących niewydania lub nieprawidłowego wydania paragonu fiskalnego lub rachunku, wydział o którym mowa w ust. 1, informuje urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

3. Informacje o zdarzeniach, o których mowa w ust. 2 oraz inne przypadki naruszenia przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności objętych licencją, są przekazywane również do miejscowej organizacji, w której zrzeszony jest przewoźnik.

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. Kierowca taksówki jest obowiązany posiadać w taksówce przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami, trwale oprawione w formacie A-5 (148 mm x 210 mm) i udostępniać je do wglądu na każde żądanie pasażera.

§ 16. 1. Zabrania się kierowcy taksówki palenia tytoniu oraz spożywania pokarmów podczas przewozu pasażerów.

2. Kierowca taksówki jest obowiązany umieścić w pojeździe informację o zakazie palenia tytoniu.

3. Zabrania się umieszczania na podświetlonej lampie z napisem "TAXI" innych napisów niż nazwę (logo) określającą przynależność do zarejestrowanej organizacji zrzeszającej miejscowych taksówkarzy, jej telefon i wewnętrzny numer identyfikacyjny taksówki znajdujący się na lewej bocznej obudowie.

4. Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów cuchnących i materiałów niebezpiecznych.

5. Zabrania się umieszczania na taksówce nazw organizacji i stowarzyszeń zrzeszających taksówkarzy do których przedsiębiorca nie należy oraz nieaktywnych numerów telefonicznych, które mogą wprowadzać klientów w błąd.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe