Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/146/16 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 7 kwietnia 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ul. Pułaskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.199 z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do Uchwały Nr XLIII/374/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ul. Pułaskiego i po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego uchwałą Nr XXXV/298/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa - II edycja,

Rada Miasta w Myszkowie
uchwala :
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA MYSZKOWA W REJONIE UL. PUŁASKIEGO

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne planu

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 2,62 ha położony w rejonie ul. Pułaskiego.

2. Granice obszaru objętego planem wyznaczają: od południowego-zachodu: koryto rzeki Warta; od północnego-zachodu i północnego-wschodu: teren Fabryki Papieru Myszków Sp. z o.o.; od południowego wschodu: teren Starostwa Powiatowego w Myszkowie, fragment ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Pułaskiego), granice działek nr 3284/38 i 3284/61.

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w formie:

1) tekstowej - niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 4,

2) graficznej, którą jest rysunek planu - sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 zawierający ustalenia przestrzenne oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są kolejne załączniki zawierające:

1) rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik Nr 2,

2) rozstrzygniecie Rady Miasta o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 3.

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granica obszaru przestrzeni publicznych;

5) symbole cyfrowo-literowe, określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

a) UC - tereny usług wielkopowierzchniowych oraz zabudowy usługowej,

b) UC/ZZ - tereny usług wielkopowierzchniowych oraz zabudowy usługowej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

c) P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

d) P/ZZ - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

e) KDG - tereny dróg publicznych klasy G - droga główna - skrzyżowanie drogi KDG,

f) KDG/ZZ - tereny dróg publicznych klasy G - droga główna - skrzyżowanie drogi KDG, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

g) KDZ - tereny dróg publicznych klasy Z - droga zbiorcza,

h) KDZ/ZZ - tereny dróg publicznych klasy Z - droga zbiorcza - na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

i) KDW - tereny dróg wewnętrznych;

j) KDW/ZZ - tereny dróg wewnętrznych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

2. Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

1) granica obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;

2) granica obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

1) ustaleń ogólnych - rozdział 1;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - rozdział 2;

3) zasad ochrony środowiska - rozdział 3;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - rozdział 4;

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - rozdział 5;

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - rozdział 6;

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - rozdział 7;

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - rozdział 8;

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz zaopatrzenie w miejsca parkingowe - rozdział 9;

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej - rozdział 10;

11) przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu - rozdział 11;

12) stawek procentowych dla nieruchomości, których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem planu - rozdział 12;

13) ustaleń końcowych - rozdział 13.

2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych nie przekraczającym 10o;

2) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, inne detale wystroju architektonicznego. Linia ta nie dotyczy linii przesyłowych, sieci uzbrojenia technicznego terenu i infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne;

4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni kondygnacji parterowych wszystkich budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych znajdujących się na określonej działce budowlanej lub terenie, liczoną w poziomie terenu po obrysie budynku lub obiektu bez: części obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, tarasów, pochylni;

5) rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia planu zawarte w formie graficznej;

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem liczbowym i literowym określającym jego przeznaczenie;

7) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

b) wysokość całkowitą budynku - jest to wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyższego punktu komina lub urządzenia umieszczonego na dachu budynku,

c) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a, z wyjątkiem urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu.

8) reklamie, tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym, szyldzie - należy przez to rozumieć pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. W celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem miejscowym ustala się:

1) nakaz sytuowania nowych budynków i elementów rozbudowy obiektów istniejących zgodnie ze wskazanymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) nakaz sytuowania budynków z zachowaniem jednakowej orientacji budynków;

3) nakaz ujednolicenia formy, materiału, wystroju architektonicznego i skali projektowanych obiektów oraz elementów zagospodarowania w granicach jednej działki budowlanej;

4) nakaz stosowania wyłącznie stonowanej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych, z zakazem stosowania kolorów nasyconych, jaskrawych lub fosforyzujących;

5) zakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych za wyjątkiem rozwiązań systemowych ścian warstwowych. Dopuszcza się wyłącznie materiały takie jak: tynki i beton w kolorach pastelowych lub odcieniach czerwieni, kamień naturalny, cegła utrzymana w gamie kolorystycznej czerwieni, drewno, kamień, szkło oraz systemy elewacyjne wykonane z blach;

6) minimalną odległość usytuowania budynków od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, w tym drogi wewnętrznej nie wyznaczonej graficznie na rysunku planu, na 4,0 m;

7) zasady realizacji ogrodzeń:

a) lokalizacja w liniach rozgraniczających dróg, z dopuszczalnym lokalnym wycofaniem do 1,5 m w głąb działki, w miejscach sytuowania bram wjazdowych,

b) wysokość do 2,2 m,

c) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i blachy.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów:

a) dla wolno stojących reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych:

- powierzchnię nie większą niż 30 m2,

- maksymalną wysokość do 15 m;

b) dla reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów montowanych na budynkach maksymalną powierzchnię 20 m2, z uwzględnieniem zasad montażu wymienionych w lit. c,

c) zakaz montażu na dachach i ogrodzeniach,

d) w zakresie montowania na elewacjach montaż tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych takich jak: gzymsy, płyciny i ryzality. Wielkość, kształt, kolorystyka i lokalizacja tablic i urządzeń reklamowych na elewacji musi być dostosowana i wkomponowana w jej architektoniczny wystrój: podziały, detale, przy czym wykorzystanie elewacji budynku pod powierzchnie reklamowe nie może przekroczyć 15%.

2. Lokalizacja reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych wolno stojących lub na budynkach oraz szyldów nie może:

a) stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich ani ich mieszkańców,

b) powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej.

§ 8. 1. W zakresie zasad kształtowania zabudowy dla obiektów dobudowywanych do budynków ustala się stosowanie identycznej geometrii i przekrycia głównych połaci dachowych jak główne połacie dachowe budynku, do którego są dobudowywane.

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy w odniesieniu do wysokości zabudowy ustala się:

1) maksymalną wysokość całkowitą budynków nie więcej niż 5,0 m powyżej wysokości budynków określonej w przepisach szczegółowych w rozdziale 11 dla poszczególnych terenów;

2) maksymalną wysokość obiektów małej architektury - 4,0 m.

3. W zakresie lokalizowania budynków na działkach budowlanych zakaz lokalizowania budynków bezpośrednio przy granicy działek oraz w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy działek stanowiących wydzielone drogi i dojazdy nie wskazane na rysunku planu.

4. Dla zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu, ustala się możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy zgodnie z ustaleniami planu.

5. Ustala się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem:

1) inwestycji celu publicznego;

2) garaży i parkingów dla samochodów osobowych;

3) centrów handlowych i zabudowy usługowej;

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1P, 2P, 1P/ZZ dopuszcza się funkcjonowanie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi na terenach inwestycji budowlanych mają zastosowanie przepisy odrębne z zakresu prawa budowlanego i ochrony środowiska.

4. Ustala się zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

5. W zakresie ochrony powietrza mają zastosowanie przepisy odrębne z zakresu ochrony środowiska.

6. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się:

1) nakaz odprowadzania ścieków poprzez kanalizację do oczyszczalni ścieków;

2) zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych;

3) ze względu na położenie całego obszaru planu w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 327 Lubliniec - Myszków), obowiązuje zakaz:

a) wysypywania i wylewania nieczystości do wód i do gruntu,

b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady,

c) lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wodnego.

7. W obrębie planu nie wyznacza się terenów podlegających ochronie akustycznej.

8. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

1) obowiązuje odbiór odpadów komunalnych w systemie zorganizowanym, zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie;

2) zakaz wylewania i zakopywania wszelkich odpadów;

3) zakaz składowania odpadów;

4) zakaz wykorzystywania odpadów w celu dokonywania zmian w ukształtowaniu terenu, w tym niwelacji pod inwestycje;

5) zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym złomowisk,

6) dopuszczenie magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej na terenie do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozdział 4.
Zasady dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomnik historii lub park kulturowy.

2. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie planu miejscowego.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 11. 1. Fragmenty terenów oznaczonych symbolami 2UC/ZZ, 2KDW, 1KDZ, 1KDZ/ZZ, 1KDG, 1KDG/ZZ wskazuje się jako tereny przestrzeni publicznej zgodnie z rysunkiem planu.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 określa się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

1) stosowanie ujednoliconych typów nawierzchni wydzielających przestrzenie funkcjonalne jak ciąg pieszy, jezdnie;

2) stosowanie ujednoliconych form oświetlenia i obiektów małej architektury;

3) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów materiałów użytych do budowy nawierzchni;

4) zakaz lokalizacji:

a) wolno stojących tablic i urządzeń reklamowych,

b) tymczasowych obiektów budowlanych.

Rozdział 6.
Granice i sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

§ 12. 1. W obrębie planu występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, których granica została oznaczona na rysunku planu.

2. W obrębie planu występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, obejmujące tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1UC/ZZ, 2UC/ZZ, 1P/ZZ, 1KDG/ZZ, 1KDZ/ZZ oraz 1KDW/ZZ, których granica pokrywa się z granicą w/w terenów.

3. W obrębie planu występują obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, których granica została oznaczona na rysunku planu.

4. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych w ust. 1 i ust. 2 ustala się zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

5. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny i obszary górnicze;

2) obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

3) udokumentowane złoża kopalin.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 13. 1. W obrębie planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości przeprowadzanych w trybie ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

1) minimalna powierzchnia działki dla wszystkich terenów - 1000 m2,

2) minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m,

3) kąt położenia działki względem pasa drogowego drogi, z której jest obsługiwana od 65o do 90o.

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 14. W obrębie obszaru objętego planem nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, innych niż warunki wynikające z pozostałych ustaleń planu lub wynikające z przepisów odrębnych, w tym przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz zaopatrzenie w miejsca parkingowe

§ 15. 1. Obszar planu obsługiwany jest z istniejącego układu dróg publicznych klasy głównej i zbiorczej.

2. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym poprzez drogę 1KDG.

3. W zakresie miejsc do parkowania ustala się:

1) dla usług handlu minimum 3 miejsca na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 1 miejsce na każdych 4 zatrudnionych;

2) dla usług gastronomii - 2 miejsca na każde 10 miejsc konsumpcyjnych oraz dodatkowo 1 miejsce na każdych 4 zatrudnionych;

3) dla usług nie wymienionych w lit. a i b minimum 4 miejsca na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej;

4) dla placów składowych i magazynów: minimum 2 miejsca na każde 1000 m2 powierzchni składowych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 zatrudnionych na jedną zmianę;

5) dla obiektów produkcyjnych: 2 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

6) minimum 3 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

4. Miejsca do parkowania należy realizować na terenie, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 16. 1. W zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ustala się następujące zasady ogólne:

1) prowadzenie nowych sieci w obrębie linii rozgraniczających istniejących i planowanych dróg;

2) dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na wszystkich terenach w granicach planu w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu;

3) nakaz stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

2. Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz dopuszcza się ich remont, przebudowę, rozbudowę, zmianę przebiegu i rozbiórkę.

3. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej pokazane na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

§ 17. Ustala się pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego dla obszaru planu na bazie istniejących sieci wodociągowych, poprzez ich rozbudowę, stosownie do potrzeb.

§ 18. 1. Ustala się docelowe odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji zbiorczej do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicą planu, poprzez istniejącą sieć kanalizacji rozbudowaną stosownie do potrzeb.

2. Ustala się odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) dostawę ciepła z istniejącej sieci ciepłowniczej, po jej rozbudowie stosownie do potrzeb, zasilanej z centralnego źródła ciepła;

2) na terenach poza zasięgiem zorganizowanego systemu ciepłowniczego dopuszcza się dostawę ciepła z indywidualnych źródeł ciepła.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie z istniejącej sieci średniego i niskiego ciśnienia, po jej rozbudowie stosownie do potrzeb;

2) dopuszczenie zaopatrzenia w gaz do celów grzewczych z indywidualnych stałych zbiorników gazu płynnego.

§ 21. 1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący i projektowany układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć tj. kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV oraz stacje transformatorowe SN/nN; ilość stacji według zapotrzebowanej mocy;

2) bezpośrednią obsługę odbiorców z istniejącej sieci rozdzielczej niskiego napięcia, po niezbędnej modernizacji oraz po jej rozbudowie w dostosowaniu do występujących potrzeb.

2. W obszarze planu dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.

§ 22. Ustala się następujące zasady w zakresie telekomunikacji:

1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych uprawnionych operatorów sieci;

2) realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w ilości odpowiadającej potrzebom istniejącego i planowanego zainwestowania.

Rozdział 11.
Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1UC, 2UC, 3UC, 4UC ustala się przeznaczenie pod usługi wielkopowierzchniowe oraz zabudowę usługową.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) lokalizację zabudowy obiektów handlowych, w tym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, obiektów usług gastronomii, oświaty, zdrowia, kultury, rozrywki, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, obiektów biurowo-administracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą;

2) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m i 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki - maksymalnie 0,5,

c) minimalna intensywność zabudowy - 0,01,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 1,50,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 %;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy do 20,0 m,

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 5,

c) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku - 8,0 m,

d) dachy płaskie;

5) maksymalną wysokość urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych do 20 m.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji baz, składów i magazynów.

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej oraz dróg wewnętrznych, dojść, dojazdów, parkingów, placów, zieleni urządzonej, niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1UC/ZZ, 2UC/ZZ ustala się przeznaczenie pod usługi wielkopowierzchniowe oraz zabudowę usługową na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) lokalizację zabudowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, obiektów usług gastronomii, oświaty, zdrowia, kultury, rozrywki, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, obiektów biurowo-administracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą;

2) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m i 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki - maksymalnie 0,5,

c) minimalna intensywność zabudowy - 0,01,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 1,50,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 %;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy do 20,0 m,

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 5,

c) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku - 8,0 m,

d) dachy płaskie;

5) maksymalną wysokość urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych do 20 m.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji baz, składów i magazynów.

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej oraz dróg wewnętrznych, dojść, dojazdów, parkingów, placów, zieleni urządzonej, niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy.

5. Dla terenów wymienionych w ust. 1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 12.

6. Dla terenu 2UC/ZZ w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1P, 2P ustala się przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się:

1) zakaz zabudowy;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 %.

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej oraz dróg wewnętrznych, dojść, dojazdów, parkingów niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P/ZZ ustala się przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się:

1) zakaz zabudowy;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 %.

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej oraz dróg wewnętrznych, dojść, dojazdów, parkingów niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy.

4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 12.

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDG ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy G - droga główna - skrzyżowanie drogi KDG;

2) parametry techniczne i użytkowe klasy drogi głównej G;

3) szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu;

4) w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11.

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDG/ZZ ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy G - droga główna - skrzyżowanie drogi KDG na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

2) parametry techniczne i użytkowe klasy drogi głównej G;

3) szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu;

4) w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11 oraz § 12.

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDZ ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy Z - droga zbiorcza;

2) parametry techniczne i użytkowe klasy drogi zbiorczej Z;

3) szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu;

4) w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11.

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDZ/ZZ ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy Z - droga zbiorcza - na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

2) parametry techniczne i użytkowe klasy drogi zbiorczej Z;

3) szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu;

4) w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 11 i § 12.

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg wewnętrznych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 15,0 m do 25,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenu 2KDW mają w szczególności zastosowanie ustalenia § 11.

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW/ZZ ustala się:

1) przeznaczenie - tereny dróg wewnętrznych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 15,0 m do 25,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) w szczególności mają zastosowanie ustalenia § 12.

Rozdział 12.
Stawki procentowe dla nieruchomości, dla których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem planu i na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4

§ 33. Dla wszystkich terenów ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 13.
Ustalenia końcowe

§ 34. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie


Jerzy Woszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/146/16
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/146/16
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta w Myszkowie

o sposobie rozstrzygnięcia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie ul. Pułaskiego

Działąjąc na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity z późń. zm),

Rada Miasta w Myszkowie

stwierdza:

iż w związku z brakiem uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 02.11.2015 do 01.12.2015r. , brak rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/146/16
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta w Myszkowie

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Działąjąc na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity z późń. zm)

Rada Miasta w Myszkowie

stwierdza:

iż, w związku z brakiem zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, brak przedmiotu rozstrzygnięcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe