Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.031.2.2016 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 3 marca 2016r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie"

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Czechowice - Dziedzice, z siedzibą w Czechowicach -Dziedzicach, Plac Jana Pawła II reprezentowaną przez:

Pana Mariana Błachuta - Burmistrza Czechowic-Dziedzic,

działającego na podstawie uchwały nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 września 2008r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie


a

Gminą Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1 reprezentowaną przez:

Pana Waldemara Jędrusińskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej


działającego na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/910/2009 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy miastem Bielsko - Biała a innymi jednostkami samorządu terytorialnego

§ 1. 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii
w Czechowicach -Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach, w wymiarze 5/19 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała i Gminę Czechowice-Dziedzice.

2. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice obejmują: § 4010 wynagrodzenie osobowe pracownika, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 1 188,93 zł miesięcznie w roku 2016 (od stycznia do sierpnia).

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się przekazać Gminie Czechowice-Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Gminy Bielsko-Biała w roku szkolnym 2015/2016 tj. za 2 uczniów w wysokości 88,06 zł miesięcznie od stycznia do sierpnia 2016 roku, razem 704,48 zł.

4. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 jednorazowo do 30 kwietnia 2016 r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2016 zostanie wykorzystana do dnia 31.08.2016 r. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 9 września 2016 r.

3. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie" nastąpi w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie
wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2016 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Bielsko-Biała, Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji do dnia 15 września 2016 r. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie niższa
od kwoty dotacji, jaką za rok 2016 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Bielsko-Biała, Gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15 września 2016 r. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art.251 ust.5 ustawy finansach publicznych).

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie" w roku szkolnym 2015/2016, tj. na okres od 01.01.2016 roku
do 31.08.2016 roku.

2. Ze strony Gminy Czechowice- Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 32/2144868

3. Ze strony Gminy Bielsko-Biała za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Miejski Zarząd Oświaty ul. Akademii Umiejętności 1a, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/4992300.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Czechowice-Dziedzice.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Zastępca Prezydenta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński


Załącznik do Porozumienia Nr OR.031.2.2016
z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego
Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie

Nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie" w Czechowicach-Dziedzicach

stawka zasadnicza 3 109,00

wymiar zatrudnienia 5/19 etatu

składniki wynagrodzenia:

- pensja zasadnicza

- wysługa lat 6 %

KALKULACJA - koszt miesięczny

2016 rok

§ 4010

867,25

§ 4040

73,72

§ 4110

161,75

§ 4120

23,05

§ 4440

63,16

RAZEM

1188,93

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Gminy Bielsko-Biała

27/2

miesięczna kwota dotacji do przekazania

88,06

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe