Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Katowice

z dnia 6 kwietnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2015r., poz. 1484 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 23 września 2014r. poz. 4768 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr VIII/148/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniającą uchwałę nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 14 maja 2015r., poz. 2755).

2) Uchwałą Nr XVII/313/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 18 listopada 2015r., poz. 5777).

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Katowice
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr V/42/07
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 stycznia 2007r.


w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie
miasta Katowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635), art. 9, art. 28, art. 30 §§ 2,3,4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 30 i § 31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

2. Zarządzenie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek wymieniony w § 4 niniejszej Uchwały.

§ 2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznaczyć:

1) Witolda Świerskiego

2) Mariannę Rusiecką

3) (skreślony)

4) Ruch S.A. Oddział w Katowicach - pobór w punkcie znajdującym się w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2

5) (skreślony)

6) (skreślony)

7) (skreślony)

8) (skreślony)

9) Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - znajdujący się w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25

10) Barbara Jędrzejczyk - pobór w punkcie znajdującym się na terenie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 17

11) 1 (skreślony)

§ 3. 1. Na dowód pobrania opłaty skarbowej inkasenci wystawiają kwity z kwitariusza przychodowego /K-103/.

2. Kwitariusze pobiera się w kasie Urzędu Miasta Katowice.

§ 4. Ustalić terminy wpłat pobranej opłaty skarbowej na rachunek organu podatkowego o numerze 461050 0099 5593 0211 1111 1111 lub w kasie Urzędu Miasta Katowice:

1) 2 dla inkasentów, o których mowa w § 2 pkt 1 - 8, 10, 11:

a) do kwoty 2.000 zł - do ostatniego roboczego dnia miesiąca

b) powyżej kwoty 2.000 zł - następnego dnia roboczego po dniu pobrania

2) dla inkasenta, o którym mowa w § 2 pkt 9:

a) do kwoty 5.000 zł - w każdy poniedziałek

b) powyżej 5.000 zł w dniu następującym po dniu pobrania

c) kwoty opłaty pobrane w ostatnim dniu miesiąca - w pierwszym dniu roboczym miesiącanastępującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

3) 3 (skreślony)

§ 5. Inkasent nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Uchwały innej osobie.

§ 6. Rozliczanie pobranych w danym miesiącu wpłat na podstawie dowodów z kwitariusza następuje najpóźniej do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 7. 1. Określić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % kwoty pobranej opłaty skarbowej

2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 nie dotyczy inkasenta, o którym mowa w § 2 pkt 9.

§ 84. Wynagrodzenie za inkaso opłaty, o którym mowa w § 7, jest należne po dokonaniu przez inkasenta rozliczenia oraz dokonania wpłaty pobranej opłaty skarbowej w terminach, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały na podstawie wystawionego rachunku (faktury).

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Odnośniki:

1) § 2 pkt 11 uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XVII/313/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 18 listopada 2015r., poz. 5777), która weszła w życie z dniem 3 grudnia 2015r.

2) § 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 ust. 1 uchwały nr VIII/148/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 14 maja 2015r., poz. 2755), która weszła w życie z dniem 29 maja 2015r.

3) § 4 pkt 3 uchylony przez § 1 ust. 2 uchwały nr VIII/148/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 14 maja 2015r., poz. 2755), która weszła w życie z dniem 29 maja 2015r.

4) § 8 zmieniony przez § 1 ust. 3 uchwały nr VIII/148/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z dnia 14 maja 2015r., poz. 2755), która weszła w życie z dniem 29 maja 2015r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe