Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/130/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.),

- art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

- po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23.04.2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XIV/86/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 5;

2) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy, wychowanków oraz dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;";

3) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

jednostce niepublicznej - należy przez to rozumieć szkołę dotowaną i placówkę dotowaną;";

4) uchyla się § 4;

5) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Warunkiem przyznania dotacji jednostkom, o których mowa w § 3 jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.";

6) w § 5 uchyla się ust. 3;

7) uchyla się § 7;

8) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Miesieczną stawkę dotacji przypadającą na jednego ucznia jednostek wymienionych w § 3ustala corocznie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego w formie uchwały.";

9) w § 8 uchyla się ust. 5 i 6;

10) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Powiat Cieszyński przekazuje dotacje dla jednostek wymienionych w § 3 w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2.";

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym danej jednostce niepublicznej podlega rozliczeniu, które polega na weryfikacji danych dotyczących wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz danych o liczbie uczniów podanych w sprawozdaniach i informacjach, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.";

12) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Organ prowadzący jednostkę niepubliczną zobowiązany jest sporządzić i przekazać w ciągu dwudziestu dni po upływie każdego kwartału sprawozdanie z wykorzystania dotacji, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do uchwały. Dane wykazywane w tym sprawozdaniu obejmują wyłącznie wydatki dokonane w danym kwartale, pokryte z dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.";

13) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Jednostki niepubliczne, którym Powiat Cieszyński przekazał w danym roku kalendarzowym dotacje, zobowiązane są do przedłożenia w terminie do 15 stycznia roku następnego sprawozdania o rocznej liczbie uczniów za okres ubiegłego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały, celem weryfikacji danych podanych w poszczególnych miesiącach minionego roku kalendarzowego.";

14) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Organ prowadzący jednostkę niepubliczną, która w danym roku kalendarzowym, zakończyła swoją działalność zobowiązany jest, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, do:

1) przekazania sprawozdania o rocznej liczbie uczniów na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały,

2) przekazania sprawozdania z wykorzystania dotacji w ostatnim kwartale działalności jednostki na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.";

15) uchyla się załącznik nr 2 oraz załącznik nr 4;

16) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Ludwik Kuboszek


Załącznik do Uchwały Nr XIX/130/16
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/86/15
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 24 listopada 2015 r.

SPRAWOZDANIE O LICZBIE UCZNIÓW/ SŁUCHACZY/ WYCHOWANKÓW
W ROKU ______________

Uwaga! Na każdy typ i rodzaj jednostki składa się odrębne sprawozdanie!

Pełna nazwa jednostki (szkoły/placówki)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Pełna nazwa organu prowadzącego jednostkę

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Wyszczególnienie*

Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków/miejsc noclegowych w roku _________ w miesiącu**

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liceum ogólnokształcące

Szkoła zawodowa (kształcąca w zawodach medycznych)

Szkoła zawodowa (kształcąca w pozostałych zawodach)

Inne jednostki

* - każda jednostka może uzupełnić tylko jeden z powyższych wierszy, za wyjątkiem sytuacji, w której dana szkoła prowadzi kształcenie w zawodach medycznych i niemedycznych

** w przypadku szkół niepublicznych, o których mowa w § 3 ust.2 uchwały, należy wykazać liczbę słuchaczy wg stanu na 1 dzień danego miesiąca, pomniejszoną o liczbę słuchaczy, którzy w poprzednim miesiącu nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych .

W tym osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Uczniowie/wychowankowie niepełnosprawni***

Liczba uczniów/wychowanków w miesiącu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem,

z chorobami przewlekłymi

Niewidomi lub słabowidzący,

z niepełnosprawnością ruchową,

z zaburzeniami psychicznymi

Niesłyszący lub słabosłyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim,

z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

Wymagający wczesnego wspomagania rozwoju

*** - jedna osoba może być przyporządkowana tylko i wyłącznie do jednego rodzaju niepełnosprawności

____________________

(miejscowość i data)

_________________________________________________________

(podpis sporządzającego)(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe