Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/310/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 1445 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2016 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

po stronie przychodów

zmniejszenie

zwiększenie

- z tytułu wolnych środków

-

806.208

po stronie dochodów

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-

58.148

1. dochody majątkowe

-

31.040

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

-

31.040

2. dochody bieżące

-

27.108

- wpływy z różnych dochodów

-

27.108

w dziale 710 - Działalność usługowa

-

977.283

dochody majątkowe

-

977.283

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , w tym:

-

977.283

środki z EFRR przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.

-

977.283

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

490.279

dochody bieżące

-

490.279

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa

-

490.279

w dziale 758 - Różne rozliczenia

-

3.973.921

dochody bieżące

-

3.973.921

- część oświatowa subwencji ogólnej

-

3.973.921

w dziale 852 - Pomoc społeczna

-

11.664

dochody bieżące

-

11.664

- wpływy z różnych dochodów

-

11.664

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

132.981

dochody bieżące

-

132.981

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa

-

132.981

w dziale 758 - Różne rozliczenia

2.568

1.659.525

dochody bieżące

2.568

1.659.525

- część oświatowa subwencji ogólnej

-

1.659.525

- część równoważąca subwencji ogólnej

2.568

-

po stronie wydatków

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

-

1.015.431

rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

-

1.015.431

1. wydatki majątkowe

-

988.323

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

988.323

2. wydatki bieżące

-

27.108

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

27.108

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

27.108

w dziale 750 - Administracja publiczna

-

200.000

rozdz. 75095 - Pozostała działalność

-

200.000

wydatki bieżące

-

200.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

200.000

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

120.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

80.000

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

1.771.993

-

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

1.771.993

-

wydatki bieżące

1.771.993

-

- wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

1.771.993

-

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

-

3.603.446

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

-

200.000

wydatki bieżące

-

200.000

- dotacje na zadania bieżące

-

200.000

rozdz. 80104 - Przedszkola

-

900.000

wydatki bieżące

-

900.000

- dotacje na zadania bieżące

-

900.000

rozdz. 80110 - Gimnazja

-

200.000

wydatki bieżące

-

200.000

- dotacje na zadania bieżące

-

200.000

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

-

600.000

wydatki bieżące

-

600.000

- dotacje na zadania bieżące

-

600.000

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

-

400.000

wydatki bieżące

-

400.000

- dotacje na zadania bieżące

-

400.000

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

-

1.303.446

wydatki bieżące

-

1.303.446

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

1.303.446

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

1.030.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

273.446

w dziale 852 - Pomoc społeczna

-

11.664

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

-

11.664

wydatki bieżące

-

11.664

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

11.664

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

3.018.893

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

-

2.998.893

wydatki bieżące

-

2.998.893

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

2.998.893

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

2.998.893

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

20.000

wydatki majątkowe

-

20.000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

20.000

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

-

1.200.000

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

-

500.000

wydatki bieżące

-

500.000

- dotacje na zadania bieżące

-

500.000

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

-

700.000

wydatki bieżące

-

700.000

- dotacje na zadania bieżące

-

700.000

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

-

830.000

rozdz. 85495 - Pozostała działalność

-

830.000

wydatki bieżące

-

830.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

830.000

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

773.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

57.000

§ 2. W uchwale nr XIX/249/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

"Limit zobowiązań na 2016 rok z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego i długoterminowego oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 300.000.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt krótkoterminowy)

25.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (emisja obligacji)

47.916.000 zł;

3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji

2.084.000 zł;

4) sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu (kredyt długoterminowy) z tego, w latach:

225.000.000 zł,

2017 - 65.000.000 zł

2018 - 50.000.000 zł

2019 - 50.000.000 zł

2020 - 50.000.000 zł

2021 - 10.000.000 zł".

§ 3. W uchwale nr XIX/249/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

"Dotacje z budżetu miasta w wysokości 61.838.089 zł zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 4. W uchwale nr XIX/249/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok § 15 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 25.000.000 zł;

3) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 50.000.000 zł;

4) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie prognozowanego w latach 2017-2021 deficytu budżetu do kwoty 225.000.000 zł;

5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Gajowiak


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/310/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik_.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/310/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/310/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2016 rok po stronie zaplanowanych przychodów, dochodów i wydatków budżetowych.

W przedłożonej uchwale wprowadza się przychody uzyskane z tytułu wolnych środków za rok ubiegły w kwocie 806.208 zł, zgodnie z rozliczeniem wyniku finansowego miasta za 2015 rok.

Po stronie dochodów:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 58.148 zł, w tym:

o 31.040 zł w związku ze wsparciem finansowym otrzymanym z Funduszu Dopłat na podstawie umów BS15-01616 i BS15-01644 z dnia 20 sierpnia 2015 r. zawartych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a gminą Bytom na modernizację lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

o 27.108 zł z tytułu odszkodowań otrzymanych przez gminę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Ergo Hestia" S.A. za szkody powstałe w budynkach gminnych,

w dziale 710 - zwiększa się plan o kwotę 977.283 zł, z tytułu refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nakładów poniesionych przez miasto w 2015 roku na realizację zadania pn. "Budowa Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla Bytomia",

w dziale 756 - zwiększa się o kwotę 490.279 zł plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca br. w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok,

w dziale 758 - zwiększa się o kwotę 3.973.921 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, w związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok,

w dziale 852 - zwiększa się o kwotę 11.664 zł plan dochodów z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów wypłaty świadczeń dla dodatkowych 20 uczestników prac społecznie użytecznych organizowanych w ramach projektu "By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 756 - zwiększa się o kwotę 132.981 zł plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca br. w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok,

w dziale 758 - zwiększa się o kwotę 1.659.525 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu oraz zmniejsza się o kwotę 2.568 zł plan części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu, w związku z informacją Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r., w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2016 rok,

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - zwiększa się łącznie o kwotę 1.015.431 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach w celu dofinansowania kosztów zaliczek wnoszonych przez zarządców do wspólnot mieszkaniowych z tytułu prowadzonych przez nich modernizacji w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach miejskich - 857.283 zł, sfinansowania kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego za zadanie zapewnienie lokali mieszkalnych dla osób wykwaterowanych z budynków, które mają być poddane rewitalizacji lub termomodernizacji pn. "Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Krzyżowej w Bytomiu" - 100.000 zł, dofinansowania kosztów realizacji zadania pn. "Rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego w Bytomiu" w związku ze wsparciem finansowym otrzymanym zgodnie z umowami BS15-01616 i BS15-01644 z dnia 20 sierpnia 2015 r. zawartymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z modernizacjami lokali przy ul. Małgorzatki 2/2, Brzezińskiej 9/7 i Olszewskiego 2/10 - 31.040 zł, a także dofinansowania kosztów eksploatacji budynków gminnych - 27.108 zł.

w dziale 750 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan wydatków w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów udziału miasta Bytomia w konkursie pn. "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin". Wsparcie gminy będzie dotyczyć opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy Unii Europejskiej przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. Wydatki zostaną zrefundowane ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 łącznie do 90% zaangażowanej kwoty, tj. w wysokości 180.000 zł,

w dziale 757 - zmniejsza się o kwotę 1.771.993 zł plan wydatków zaplanowanych na spłatę poręczeń udzielonych przez gminę, w związku z terminowym regulowaniem przez podmioty, którym udzielono poręczeń, zobowiązań wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek,

w dziale 801 - zwiększa się łącznie o kwotę 3.603.446 zł w Wydziale Edukacji, z tego:

o 2.300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół działających na terenie miasta, w tym: w rodz. 80101 - Szkoły podstawowe - 200.000 zł, w rozdz. 80104 - Przedszkola - 900.000 zł, w rozdz. 80110 - Gimnazja - 200.000 zł, w rozdz. 80149 i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 1.000.000 zł,

o 1.303.446 zł w celu częściowego zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty - 1.030.000 zł oraz częściowego zrealizowania decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu zapewniających bezpieczeństwo w budynkach szkolnych (ochrona przed zadymieniem klatek schodowych) - 273.446 zł,

w dziale 852 - zwiększa się o kwotę 11.664 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, w związku z planowanym zwiększeniem liczby uczestników prac społecznie użytecznych realizowanych w ramach projektu "By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej",

w dziale 900 - zwiększa się łącznie o kwotę 3.018.893 zł plan w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej, z tego:

rozdz. 90003 o kwotę 2.998.893 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów oczyszczania miasta,

rozdz. 90004 o kwotę 20.000 zł w celu sfinansowania kosztów realizacji w bieżącym roku zadania "Przebudowa zieleni w Parku im. Marii Konopnickiej", w tym kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz prac porządkowych,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla niepublicznych szkół działających na terenie miasta, z tego w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - 500.000 zł i w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 700.000 zł,

w dziale 854 - zwiększa się o kwotę 830.000 zł plan w Wydziale Edukacji w celu dofinansowania kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych - 773.000 zł, bieżącej działalności oraz kosztów wykonania zaleceń Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - 57.000 zł.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się aktualizacji zapisu § 6 i § 15 uchwały budżetowej w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego oraz zmienia się załącznik nr 7 w celu aktualizacji wysokości dotacji planowanych do udzielenia w roku bieżącym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe