Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/314/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu nadanego uchwałą nr XLI/515/12 Pełniącej Funkcję Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w Bytomiu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.296)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Punkt 4 załącznika do statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/515/12 Pełniącej Funkcję Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w Bytomiu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3 otrzymuje nowe brzmienie w treści:

"4. Placówka Filialna nr 12, ul. Arki Bożka 21, 41-902 Bytom".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Gajowiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/314/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/314/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Uchwała dokonuje zmiany w sieci placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, w drodze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu w części dotyczącej wykazu placówek filialnych tworzących sieć terytorialną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu.

Bezpośrednią przyczyną zmiany w sieci terytorialnej MBP obejmującej zmianę lokalizacji siedziby filii nr 12 jest potrzeba podniesienia wskaźników funkcjonalności ww. filii oraz istotne zmniejszenie dotychczasowych kosztów jej funkcjonowania. Potrzebę powyższego działania potwierdzają prowadzone na przestrzeni ostatnich lat analizy merytoryczne i finansowe.

Istotnym argumentem przemawiającym za potrzebą dokonania zmiany lokalizacji placówki filialnej nr 12 jest fakt, że plan zakłada docelową jej lokalizację w pomieszczeniach szkolnych Gimnazjum nr 5 w Bytomiu, co ma między innymi służyć poszerzeniu dotychczasowego kręgu czytelniczego o liczną grupę reprezentantów środowiska uczniowskiego oraz nauczycieli i opiekunów, a także przyczynić się do stworzenia zasobnej bazy źródłowej i fachowego zaplecza informacyjnego dla szeroko rozumianych działań edukacyjnych i oświatowych.

Starą i nową lokalizację filii dzieli stosunkowo niewielki dystans, a fakt przeniesienia jej na teren osiedla Arki Bożka, które jest jednym z największych osiedli w mieście i na terenie którego istniała niegdyś filia biblioteczna, otwiera możliwość znaczącego poszerzenia kręgu potencjalnych użytkowników.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, organizator biblioteki był zobowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. Dyspozycję powyższą zrealizowano na podstawie uchwały XIV/187/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiaru zmiany w sieci placówek filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu w drodze zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu nadanego uchwałą nr XLI/515/12 Pełniącej Funkcję Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w Bytomiu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe