Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Milówka

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446); art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.); art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego,

Rada Gminy Milówka
uchwala co następuje

§ 1.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustala się wg następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie liczcego:

- do 3 oddziałów

- powyżej trzech oddziałów ( bez wicedyrektora )

- powyżej trzech oddziałów ( z wicedyrektorem )

- wicedyrektor

18

6

12

18

2.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, które liczą:

- do 8 oddziałów

- od 9 do 17 oddziałów

- powyżej 17 oddziałów

7

3

1

3.

Dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego

7

§ 2.

Wicedyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjum i zespołów szkolno - przedszkolnych obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych ( wychowawczych, opiekuńczych) w wymiarze o 3 godz. wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów.

§ 3.

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy zatrudnionych w pełnym wymiarze, ustala się wg następujących norm:


Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych , których dzieci 6 letnie stanowią powyżej 30 % ogółu dzieci w grupie

22

2.

Nauczyciele pedagodzy i psycholodzy

26

3.

Nauczyciel logopeda

26

4.

Nauczyciel wspomagający

26

§ 5.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, oblicza się wg zasady proporcji i nalicza wg niżej podanego algorytmu:

infoRgrafika

x -pensum w etacie łączonym
a -ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji zgodnie z pensum 18h
b -ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji zgodnie z pensum 26h
c -ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji zgodnie z pensum 30h
d -ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji zgodnie z pensum 22h
e -ilość godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji zgodnie z pensum 25h

Tygodniowe pensum w etacie łączonym oblicza się, jako: iloraz, której dzielna jest sumą ilości godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, przydzielonych do realizacji nauczycielowi w danym okresie roku szkolnego, a dzielnik sumą wartości ułamków, których liczniki stanowią ilość godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, przydzielonych do realizacji nauczycielowi w danym okresie, znów mianowniki stanowią pensum określone dla danego rodzaju zajęć, tj. 18 godz. zajęcia dydaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjum; 26 godz. wychowawcy świetlic; 30 godz. nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej.

2. Tygodniowe pensum nauczycielskie w etacie łączonym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godz. pomija się, a co najmniej 0,5 godz. liczy się za pełną godzinę.

3. Tygodniowy obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole, w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ustala się wg zasad określonych w ust. 1

§ 6.

Traci moc :

1) Uchwała Nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 26 czerwca 2013 r.

2) Uchwała Nr XIII/53/2015 Rady Gminy Milówka z dnia 8 października 2015 r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe