Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.022.2016 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz 1232, z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

Rada Miejska w Radlinie
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady, tryb udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Miasta Radlin, na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz sposób ich rozliczania.

2. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta Radlin, nie posiadające zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta Radlin.

3. Wnioskodawca może skorzystać z dotacji tylko na jeden rodzaj inwestycji.

4. Z dotacji nie mogą skorzystać osoby fizyczne które skorzystały już z dotacji na dany budynek w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Radlin 2009-2013 lub z dofinansowania udzielanego z budżetu miasta w 2015 roku.

§ 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji na inwestycje związane z ochroną powietrza tj.:

1) zabudowa źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w zakresie:

a) zabudowa kotła na gaz, kotła olejowego,

b) zabudowa kotła na węgiel lub biomasę z automatycznym dozowaniem paliwa spełniającego wymagania minimum 3 klasy (według normy PN EN 303-5:2012), posiadającego certyfikat energetyczno - emisyjny wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA),

2) zabudowa układu solarnego z europejskim znakiem jakości "Solar Keymark", pompy ciepła powietrznej lub gruntowej w przypadku gdy:

a) będą to jedyne źródła ciepła w budynku lub

b) budynek posiada zainstalowane ekologiczne źródło ciepła: gazowe, olejowe, elektryczne, sieć c.o. na paliwo stałe lub biomasę posiadające certyfikat energetyczno - emisyjny wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

§ 3. 1. Łączną kwotę dotacji w 2016 r określa uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 000,00 zł.

§ 4. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Radlin a wnioskodawcą.

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów,

wymaganych zapisami umowy.

4. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków, do wyczerpania posiadanych przez Miasto środków finansowych przeznaczonych na dane inwestycje.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe