Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr KZE.8421.1.2016 Prezydenta Bytomia; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 15 kwietnia 2016r.

w sprawie powierzenia przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Prezydentowi Bytomia zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Miastem Bytom, reprezentowanym przez Damiana Bartylę - Prezydenta Bytomia a Miastem Piekary Śląskie, reprezentowanym przez Sławę Umińską - Duraj - Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Na podstawie art. 73 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

§ 1. Prezydent Miasta Piekary Śląskie powierza a Prezydent Bytomia przyjmuje do realizacji zadanie o charakterze publicznym w stosunku do mieszkańców Piekar Śląskich, w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 Porozumienia, zgodnie z zarządzeniem nr 440 Prezydenta Bytomia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu z późn. zm., realizował będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej "Zespołem", z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16, którego obsługę finansową, kadrową oraz administracyjno-techniczną prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

§ 3. Zespół, o którym mowa w § 2, zakresem działania obejmował będzie obszar Miasta Bytomia i Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, że Prezydent Bytomia umocowany jest do:

1) występowania o środki finansowe z budżetu państwa niezbędne do realizacji zadania, o którym mowa w § 1;

2) wystawiania legitymacji osobom niepełnosprawnym lub upoważnienia innej osoby do wystawiania przedmiotowych legitymacji.

§ 5. 1. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym wynagrodzenie przewodniczącego i pozostałych członków Zespołu, pokrywane są z budżetu państwa, poprzez budżet Wojewody Śląskiego oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Strony niniejszego Porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego pokrywania kosztów w odniesieniu do liczby mieszkańców danego miasta, objętych zadaniem, realizowanym przez Zespół w roku poprzednim, o którym mowa w § 1.

3. Wielkość środków planowanych na obsługę zadania w 2016 r., o którym mowa w § 1 Porozumienia, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z budżetu państwa na jego realizację, określa załącznik do Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dopuszcza się zmianę wysokości środków finansowych zaplanowanych na obsługę zadania w danym roku w przypadku nieprzewidzianych zmian kosztów obsługi zadania, najpóźniej do dnia 30 września 2016 r.

5. Miasto Piekary Śląskie zobowiązuje się do przekazywania Miastu Bytom środków finansowych, o których mowa w załączniku do Porozumienia, w czterech transzach, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 30 kwietnia 2016 r. - w wysokości 15.133,75 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2016 r. - w wysokości 15.133,75 zł,

- III transza - do 30 września 2016 r. - w wysokości 15.133,75 zł,

- IV transza - do 30 listopada 2016 r. - w wysokości 15.133,75 zł.

6. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 i ust. 5, będą przekazywane przez Miasto Piekary Śląskie na rachunek bankowy Miasta Bytom: w GETIN NOBLE Bank S.A. O/Bytom nr 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440.

7. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 5, Miastu Bytom przysługują odsetki ustawowe.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 7. Miasto Bytom zobowiązuje się do końcowego rozliczenia porozumienia w terminie do 45 dni od daty wygaśnięcia porozumienia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9. Wszelkie zmiany postanowień objętych Porozumieniem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas realizacji Porozumienia strony postanawiają rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia oddać pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Bytomia


Damian Bartyla

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


Sława Umińska - Duraj


Załącznik do Porozumienia Nr KZE.8421.1.2016
Prezydenta Bytomia
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

1) Wielkość środków planowanych w 2016 r. na obsługę zadania, poza środkami przyznanymi z budżetu państwa na jego realizację, wynosi 265.039,00 zł;

2) liczba osób, będących mieszkańcami Piekar Śląskich, objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w roku poprzednim - 1206 osób (tj. 22,84 % wszystkich osób objętych zadaniami prowadzonymi przez Zespół w roku poprzednim - 5280 osób);

3) wielkość środków planowanych w 2016 r. na obsługę zadań, przypadających na mieszkańców Piekar Śląskich, poza środkami przyznanymi z budżetu państwa na ich realizację, wynosi 60.535,00 zł (265.039,00 zł x 22,84 %).

Prezydent Miasta


Damian Bartyla

Prezydent Miasta


Sława Umińska - Duraj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe