Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 164/XI/2016 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.), art. 19 pkt 11 w związku z art. 53, art. 90 ust. 3, art. 97 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujące zasady organizacji i ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.

2. Kierowani wychowankowie nie ponoszą opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeśli dochód na osobę
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalona jest w decyzji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszona jest odpłatność w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu.

4. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się na podstawie kosztów utrzymania mieszkania chronionego. Koszty utrzymania mieszkania chronionego sporządzane są na podstawie faktur dokumentujących poniesione koszty. Koszty utrzymania mieszkania chronionego sporządzane są za okres poprzedzający miesiąc wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.

§ 2.

1. Odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym jest proporcjonalna do jej dochodów.

2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy
o pomocy społecznej, ponoszą opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie w % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w % liczony według kosztu utrzymania mieszkania chronionego

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 115%

60%

powyżej 115% do 130%

70%

powyżej 130% do 145%

80%

powyżej 145% do 160%

90%

powyżej 160%

99%

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 523/XXXVI/2009 Rady Powiatu
w Lublińcu z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Cyrulik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe