Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 168/XI/2016 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Specjalne Nr 9 dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ze sprzężeniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), art. 5 ust. 5b, art. 6 ust. 1 pkt 1-2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się czas, w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie oraz opieka w Przedszkolu Specjalnym Nr 9 dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ze sprzężeniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu - w wymiarze 8 godzin dziennie.

§ 2.

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Cyrulik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe