Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/201/16 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 z późn.zm.) i art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 z późn.zm.)

na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić następującą zmianę do wykazu "Przedsiębiorstw, Jednostek i Komórek Organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Zawierciu - Przedsiębiorstwa pod nazwą Ambulatorium", stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Rady Powiatu Zawierciańskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIII / 268 / 12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku i opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śl. rocznik 2012, poz. 2291 z późn.zm.):

- skreśla się pkt 17 w brzmieniu : "Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej".

§ 2. Inne zapisy Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego


Jarosław Kleszczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe