Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/509/16 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Pustułek"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) za pisemną zgodą właściciela terenu na którym ulica jest zlokalizowana, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Pustułek" ulicy bocznej od. ul. Bażantów w Katowicach w dzielnicy Kostuchna.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1, stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działkach: nr 416/86 karta mapy 13 obręb Piotrowice będącej własnością Miasta Katowice, nr 537/58 karta mapy 13 obręb Piotrowice będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice oraz nr 775/87 karta mapy 13 obręb Piotrowice będącej własnością Przedsiębiorstwa Budowlanego DOMBUD S.A. z siedzibą w Katowicach. Usytuowanie ulicy ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Załącznik do uchwały Nr XXIV/509/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ul. PUSTUŁEK

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe