Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Milówka

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.. Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) , art. 233. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 poz. 885)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1.

W budżecie Gminy Milówka na 2016 rok uchwalonym w dniu 30 grudnia 2015 roku. Uchwałą Budżetową na 2016 rok nr XVI/78/2015 z 30.12.2015r. dokonuje się :

1. Zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan budżetu się nie zmienia i wynosi:

- dochody36 002 910,85 zł.

- wydatki36 339 324,18 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP Milówka.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr XIX/102/2016
Rady Gminy Milówka
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe