Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/129/16 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 250)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Olsztyn w brzmieniu ustalonym odpowiednio w załączniku nr 1.

§ 2.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Olsztyn deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Informacje o terminach i miejscu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIX/185/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Olsztyn.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Zbigniew Banaszak


Załącznik do Uchwały Nr XIII/129/16
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe