Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 146(XVIII)16 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poraj

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 8 ust. 1, art. 10 ust 1 i 2, art. 11 ust 1 - 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Poraj w granicach określonych w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustanawia się na rzecz Gminy Poraj prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj


Katarzyna Kaźmierczak


Załącznik do Uchwały Nr 146(XVIII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe