Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 151(XVIII)16 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 5 i art. 71b, ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 256, poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się utworzenie od roku szkolnego 2016/2017 oddziałów integracyjnych w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty.

§ 2. Do oddziałów integracyjnych kierowane będą dzieci na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 3. Dokonuje się zmiany w nazwie: z "Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty" na "Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty z Oddziałami Integracyjnymi".

§ 4. Zobowiązuje się Samorządowe Publiczne Przedszkole w Poraju Leśne Skrzaty do dostosowania statutu do zmian niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe