Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 154(XVIII)16 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012 roku poz. 642 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Poraj:

1. Uchwała Nr 32(VI)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju.

2. Uchwała Nr 137(XVI)16 Rady Gminy Poraj z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak


Załącznik do Uchwały Nr 154(XVIII)16
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Poraju

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju, zwana dalej "Biblioteką", działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2012 roku poz. 642 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012 poz. 406),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

4) niniejszego Statutu.

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest Poraj ul. 3-go Maja 1. Terenem jej działalności jest Gmina Poraj.

§ 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Poraj, która zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

§ 4. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 2 i posiada osobowość prawną.

§ 5. 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie, pełniąca ustawowe funkcje biblioteki powiatowej dla powiatu myszkowskiego.

3. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej Biblioteka może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

4. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje Wójt Gminy.

§ 6. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzmieniu. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu z adresem siedziby, numerem NIP i REGON.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 8. 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

b) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie Gminy,

c) współpraca z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy,

d) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy,

e) organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo

f) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,

g) doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,

h) doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

2. Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który nią zarządza, reprezentuje na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt po zasięgnięciu opinii działających w Bibliotece związków zawodowych oraz Stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Bibliotekę.

§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz administracyjnych i obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.

2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się w oparciu o odrębne przepisy.

§ 11. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 12. W skład Biblioteki wchodzą:

· Gminna Biblioteka Publiczna, Poraj ul. 3-go Maja 1,

· Gminna Biblioteka Publiczna, Filia Jastrząb, ul. Mickiewicza 1 a,

· Gminna Biblioteka Publiczna, Filia Kuźnica Stara 30 a,

· Gminna Biblioteka Publiczna, Filia Żarki Letnisko, ul. Szkolna 20.

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po akceptacji Wójta Gminy.

IV GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 14. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla samorządowych instytucji kultury, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami celowości, efektywności i rzetelności ich wykorzystania.

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.

3. Przychodami Biblioteki są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy Biblioteki z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie Gminy Poraj.

5. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Biblioteka pokrywa z uzyskanych przychodów.

§ 15. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Biblioteki.

§ 16. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego księgowego lub osób przez niego upoważnionych.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17. 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe