Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/130/16 Rady Gminy Gilowice

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków w dziale 853 na wydatki statutowe Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego, w dziale 921 na remont Amfiteatru w Gilowicach.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.590.945,00 zł

b) wydatki w wysokości 19.431.762,00 zł Deficyt budżetu gminy w wysokości 840.817 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w wysokości 650.000 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 190.817 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XV/105/15 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2016 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016", jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XV/105/15 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2016 "Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego", jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XV/105/15 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2016 "Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego", jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/130/16
Rady Gminy Gilowice
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/130/16
Rady Gminy Gilowice
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/130/16
Rady Gminy Gilowice
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/130/16
Rady Gminy Gilowice
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/130/16
Rady Gminy Gilowice
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe