Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Gilowice

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w uchwale Nr IX/39/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, pkt 6a i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446)

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach stanowiącym załącznik
do uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt. 1 dodaje się: lit.p w brzmieniu: "p) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r. poz.195 )",

2. w § 5 dodaje się: pkt.15 w brzmieniu: "15) Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci"

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe