Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/137/16 Rady Gminy Gilowice

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gilowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art..18 ust.2 pkt 15 oraz 40 ust.1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art.4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz 250)

Rada Gminy Gilowice uchwala:

§ 1.

Ustala się, iż załącznik określony w §1 Uchwały Nr XVII/122/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lutego 2016r/ w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gilowice w postaci "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gilowice" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek


Załącznik do Uchwały Nr XIX/137/16
Rady Gminy Gilowice
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe