Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/239/16 Rady Gminy Jasienica

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/208/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2016

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ), art. 214 pkt 1 i 2, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, conastępuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/208/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2015 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/239/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

I.Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2016

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1.

921

92109

2480

dotacja dla GOK

1 803 000,00

2.

921

92116

2480

dotacja dla Bibliotek

480 000,00

Razem

2 283 000,00

I.2. Dotacje przedmiotowedla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

900

90001

2650

dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy

231 990,00

2.

900

90001

2650

dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy

651 930,00

Razem

883 920,00

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.

Dział

Rozdz.

Zadanie

Kwota w złotych

1

010

01030

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

17 000,00

2

600

60004

Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała- przewozy MZK

300 000,00

3

600

60014

Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2633S Strumień - Jasienica w sołectwie Landek"

30 000,00

4

600

60014

Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania: "Montaż barier typu
U-12 przy drodze powiatowej nr 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec w miejscowości Roztropice" (przy budynku gminnym OSP Roztropice)

4 500,00

5

851

85111

Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu gastrofiberoskopu wraz z osprzętem

10 000,00

6

851

85158

Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

29 553,00

7

852

85212

Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

17 500,00

8

852

85216

Zwroty dotacji (zasiłki stałe) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

604,00

9

854

85415

Zwroty dotacji (stypendia) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 371,00

10

900

90001

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na finansowanie zakupów inwestycyjnych (przyczepa do samochodu Fiat Scudo, pompa do ścieków i brudnej wody, myjka ciśnieniowa, płyta do ubijania terenu)

25 000,00

11

900

90001

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup podwozia specjalnego samochodu ciężarowego)

100 000,00

12

921

92195

dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowaniei wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica

53 000,00

Razem

589 528,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowedla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

801

80104

2540

Niepubliczne przedszkole

500 000,00

Razem

500 000,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Zadanie

Kwota w złotych

1

754

75412

2820

Zapewnienie gotowości bojowej w gminie

250 000,00

2

754

75495

2360

Zadania wspierania działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego

20 000,00

3

851

85154

2360

Zadania z zakresu wspierania działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

10 000,00

4

900

90095

2360

Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10 000,00

5

921

92195

2360

Zadania wspierania społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

50 000,00

6

921

92120

2720

Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

100 000,00

7

926

92605

2360

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży

400 000,00

8

926

92605

2360

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród mieszkańców

30 000,00

Razem

870 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/239/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2016 roku

l.p.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Koszty/wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

Przychody własne

Dotacje przedmiotowe *

Dotacje celowe na inwestycje

Razem

w tym:

w tym: inwestycyjne

netto

netto

netto

VAT od dotacji przedmio-

towych

Koszty bieżące

VAT od dotacji przedmiotowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Zakład Komunalny w Jasienicy

-51 939,99

1 958 986,67

950 066,67

818 444,44

65 475,56

125 000,00

1 958 986,67

1 768 511,11

65 475,56

125 000,00

-51 939,99

Dział 900, Rozdział 90001

* - dotacje przedmiotowe brutto (łącznie z podatkiem VAT 8%) 883 920,00 złotych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe