Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/242/16 Rady Gminy Jasienica

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.).

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1.

1. Usługi opiekuńcze osobom samotnym oraz osobom w rodzinie przyznawane są na podstawie decyzji wydawanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

2. Osoba ubiegająca się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przedstawia zaświadczenie lekarskie określające zakres tych usług.

§ 2.

Cenę jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% zasiłku stałego, a jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2,5% tego zasiłku po zaokrągleniu do pełnej złotówki.

§ 3.

Ustala się następujące zasady ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze:

a) dla osób samotnych:

Lp.

Dochód na osob ę w % ustalony

stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o

pomocy społecznej

Wysokośćodpłatności w %

ustalona od kosztu usługi

dla osób samotnych

1.

Do 100 %

Nieodpłatnie

2.

Od 101 do 150 %

1%

3.

Od 151 do 200 %

5%

4.

Od 201 do 250 %

10%

5.

Od251 do 300 %

20%

6.

Od 300 do 400 %

50%

7.

Powyżej

100%

b) dla osób w rodzinie:

Lp.

Dochód na osóbę ustalony stosownie

do art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności

ustalona od kosztu usługi dla osób w rodzinie

1.

Do 100 %

Nieodpłatnie

2.

Od 101 do 150 %

1%

3.

Od 151 do 200 %

10%

4.

Od 201 do 250 %

20%

5.

Od251 do 300 %

40%

6.

Od 300 do 400 %

60%

7.

Powyżej

100

§ 4.

1. Opłata za zrealizowane usługi w danym miesiącu wnoszona jest przelewem lub do kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę i odprowadzona będzie na rachunek dochodów gminy.

2. Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji ze względu na zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na ww. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi, ustalonej na podstawie z § 3.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr XV/215/16 Rady Gminy w Jasienicy z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach Urzędu Gminy Jasienica.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe