Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze; Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice

z dnia 4 maja 2016r.

w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Brzeszcze a Gminą Wilamowice, w celu realizacji wspólnego zadania z zakresu oświetlenia ulic i dróg publicznych

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Gminą Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, w imieniu której występuje:
Cecylia Ślusarczyk Burmistrz Brzeszcz

a

Gminą Wilamowice, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, w imieniu której występuje:
Stanisław Gawlik Zastępca Burmistrza Wilamowic

§ 1. Podstawy prawne zawarcia Porozumienia:

1) Art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z póź. zm.).

2) Art. 18 ust. 2, pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

3) Uchwała Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2016 r., w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Brzeszcze a Gminą Wilamowice w celu wspólnej realizacji zadania z zakresu oświetlenia ulic i dróg publicznych.

4) Uchwała Rady Miejskiej w Wilamowicach Nr XX/165/16/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Brzeszcze a Gminą Wilamowice w celu wspólnej realizacji zadania z zakresu oświetlenia ulic i dróg publicznych.

§ 2. 1. Przedmiotem Porozumienia jest wykonanie w zaprojektowanym zakresie oświetlenia ulicznego dróg:

a) ul.Wilamowskiej/ ul.Granicznej,

b) ul.Bielańskiej/ ul. Ptasznik

c) ul.Jedlina

d) ul.Stycznej,

e) ul.Armii Krajowej.

2. Z uwagi na uwarunkowania techniczne realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga współdziałania Gminy Brzeszcze oraz Gminy Wilamowice.

§ 3. Gmina Brzeszcze i Gmina Wilamowice zgodnie postanawiają, że:

1. Gmina Brzeszcze zleci w 2016 r. wykonanie na swój koszt oświetlenia ulicznego dróg: ul.Wilamowskiej/ ul.Granicznej , ul.Jedlina, ul.Stycznej i ul. Armii Krajowej.

2. Gmina Wilamowice zleci w 2016r. wykonanie na swój koszt oświetlenia ulicznego dróg: ul.Ptasznik i Bielańskiej.

3. Termin wykonania oświetlenia ulicznego dróg, o których mowa w ust.1 i 2 ustala się do 31 grudnia 2016 roku.

§ 4. Gmina Brzeszcze i Gmina Wilamowice zgodnie postanawiają, że po wykonaniu oświetlenia ulicznego dróg:

1. Gmina Brzeszcze będzie eksploatować i utrzymywać oświetlenie uliczne dróg: ul.Wilamowskiej/ ul.Granicznej, ul.Stycznej , ul.Jedlina i ul.Armii Krajowej,

2. Gmina Wilamowice będzie eksploatować i utrzymywać oświetlenie dróg: ul. Ptasznik i ul.Bielańskiej.

§ 5. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zastępca Burmistrza Wilamowic


Stanisław Gawlik

Burmistrz Brzeszcz


Cecylia Ślusarczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe