Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX.257.2016 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/448/2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLVII/448/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 statutu otrzymuje brzmienie:
"§ 2.MOPS działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawa:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 );

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202
z późn. zm);

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.163 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 169);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390
z późn. zm.);

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016
poz. 575);

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późń., zm.);

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 195)

2. W § 4 statutu dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
"9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci."

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XVII.240.2016 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/448/2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe