Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/269/16 Rady Gminy Jasienica

z dnia 19 maja 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2016 roku poz. 446)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 40 000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 40 000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 980 618,15 złotych.

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 617 923,54 złotych.

6. Przychody budżetu gminy wynoszą 361 549,39 złotych w tym:· przychody z tytułu wolnych środków 361 549,39 złotych.

7. Rozchody budżetu gminy wynoszą 1 724 244,00 złotych w tym: ·spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 1 724 244,00 złotych.

8. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 1 362 694,61 złotych przeznaczona zostanie na spłatę kredytów krajowych i pożyczek krajowych w kwocie 1 362 694,61 złotych.

9. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/269/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 19 maja 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

40 000,00

w tym:

dochody bieżące

20 000,00

w tym:

wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

20 000,00

dochody majątkowe

20 000,00

w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

20 000,00

RAZEM

40 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/269/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 19 maja 2016 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

2

700

Gospodarka mieszkaniowa

40 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

20 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00

b) wydatki majątkowe

20 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

OGÓŁEM

40 000,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 700

wydatki bieżące

infrastruktura w sołectwie Biery

20 000,00

wydatki majątkowe

zakup nieruchomości w sołectwie Świętoszówka

20 000,00

Razem:

40 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/269/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 19 maja 2016 r.

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

120 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

120 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00

OGÓŁEM

120 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 900

wydatki majątkowe

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu

120 000,00

RAZEM:

120 000,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

65 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

65 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

65 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 65 000,00

2

801

Oświata i wychowanie

20 000,00

80101

Szkoły podstawowe

20 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

20 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 20 000,00

3

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

35 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

35 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 35 000,00

OGÓŁEM

120 000,00

Zwiększenie wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OSP w Wieszczętach

16 000,00

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OSP w Rudzicy

16 000,00

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja OSP w Świętoszówce

16 000,00

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grodźcu

17 000,00

Dział 801

wydatki majątkowe

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach

20 000,00

Dział 921

wydatki majątkowe

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja GOK w Bierach

17 500,00

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - dokumentacja do projektu - termomodernizacja GOK w Rudzicy

17 500,00

RAZEM:

120 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe